Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27

kaarsen en Windsor-cream toegelaten als merk, omdat hier voldoende onderscheidend vermogen werd aanwezig geacht.

Het komt meermalen voor dat een woord, oorspronkelijk als geoorloofd merk gekozen, zóó algemeen bij het publiek bekend wordt als naam der waar, dat dit woord tot soortof stofnaam wordt. Houdt het dan op merk te zijn? In het bovenaangehaalde aspirine-arrest zoude men het ontkennende antwoord op deze vraag kunnen lezen. Evenals ten opzichte van aspirine is in gelijken zin beslist ten aanzien van tannalbine en euchinine. Bij creoline echter gaat dit niet op. Immers het woord creoline was reeds soortnaam bij het inwerking treden der merkenwet in 1893.

Verboden zijn merken die in strijd zijn met de goede zeden of met de openbare orde, (b.v. bevattende een valsche aanduiding van herkomst of met bedriegelijken inhoud of bevattende, zij het ook met een geringe afwijking, den naam of het onderscheidingsteeken van het Roode Kruis); voorts merken die, zij het ook met een geringe afwijking, een wapen bevatten van het Rijk, een provincie, gemeente of eenig ander publiekrechtelijk lichaam.

In de derde plaats is niet geoorloofd een merk dat geheel of in hoofdzaak overeenstemt met dat waarop een ander voor dezelfde soort van waren recht heeft. Een hond en een kat mogen beide b.v. wèl voor drop. worden gebezigd. Hier is voldoende onderscheid. Daarentegen is het verschil tusschen Pita en Rita te gering geoordeeld, evenals tusschen Japolin en Sapolin en tusschen Riva en Riba.

Het recht bestaat alleen voor een bepaald soort waren. Heeft iemand dus het recht op een merk voor een pharmaceutische bereiding, dan wordt op dat recht geen inbreuk gemaakt wanneer een ander datzelfde merk gebruikt b.v. voor sigaren. De vraag is nu wat onder soort van waren moet worden verstaan? De H. R., bij arrest van 5 Nov. 1909 W. 8919 besliste dat de ruime opvatting moet worden gehuldigd en dat pharmaceutische bereidingen een uitdrukking is die de soort van waren voldoende aanduidt. Het merk Odol voor tand- en mondreinigingsmiddelen en mondwater belet

Sluiten