Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

Handelsregisterwet.

beschouwd een ieder die zijn beroep maakt van het uitoefenen van eenigen tak van handel of nijverheid in den ruims ten zin. De handelsnaamwet 1921 sluit zich hierbij aan.

In aansluiting aan het reeds medegedeelde moet ik thans nog enkele opmerkingen maken over de wet op het handelsregister. Ook deze instelling is voor den apotheker n.1. niet van belang ontbloot. Ik heb reeds opgemerkt dat een apotheker als koopman in den zin der handelsnaamwet (en zelfs somtijds in den zin van het Wetboek van Koophandel) wordt beschouwd. Hij mag voor zijne apotheek geen handelsnaam voeren, die, voordat het bedrijf onder dien naam werd gedreven, reeds door een andere zaak rechtmatig werd gevoerd, of die van dien naam slechts in geringe mate afwijkt; een en ander voor zoover dientengevolge in verband met den aard der beide zaken (apotheken, drogisterijen, winkels van artikelen voor ziekenverpleging e.d.m.) en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring te duchten is. De firma-waarheid wordt niet gehuldigd. Fantasie-namen zijn vrijgelaten. Voorkomen moet alleen worden dat er verwarring ontsta met een andere, reeds bestaande zaak en dat het publiek door den handelsnaam een verkeerden indruk krijgt omtrent den eigenaar. Verboden, is dus ook om een handelsnaam te voeren die in strijd met de waarheid aanduidt, dat de zaak geheel of gedeeltelijk aan een ander zou toebehooren, of wel die den indruk in strijd met de waarheid opwekt dat gehandeld wordt onder een vennootschap of vereeniging.

Het handelsregister is bestemd tot inschrijving en openbaarmaking van verschillende feiten betreffende alleen handelende personen, vennootschappen en vereenigingen, waarvan de kennisneming van belang is voor derden, die met die personen, vennootschappen of vereenigingen in betrekking komen. Dus moet ook de apotheker deze bijzonderheden omtrent zijne zaak in het handelsregister doen opnemen. Immers daartoe is ieder verplicht die zijn beroep maakt van het uitoefenen van eenigen tak van handel of nijverheid in den ruimsten zin.

Sluiten