Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33

De opgave moet geschieden uiterlijk een week voor of na de vestiging. Onder tijdstip van vestiging wordt verstaan de datum van openstelling der apotheek voor het publiek. Is de eigenaar der apotheek gehuwd onder huwelijksche voorwaarden, bepalingen behelzende waarbij geheel of gedeeltelijk van de wettelijke gemeenschap van goederen wordt afgeweken, dan moeten die bepalingen worden opgegeven.

Ingeval van opheffing der zaak of van verandering van eigenaar moet dit eveneens aan het handelsregister worden opgegeven.

Hoewel dus een apotheek zooals uit het voorgaande blijkt zonder twijfel in vele opzichten als handelszaak wordt aangemerkt, dringt zich de vraag op of nu ook de apotheek een winkel is en als zoodanig onderworpen aan de voorschriften en verordeningen op winkels toepasselijk?

Het Kantongerecht te Enschede besliste den 7 Maart 1917 (W. v. h. R. no. 10106) ten aanzien van deze vraag dat uit de geschiedenis der wet blijkt dat een apotheek aan het begrip „winkel" niet voldoet, daar een winkel is eene voor het publiek toegankelijke plaats, alwaar, ter uitoefening van een vrij handelsberoep, goederen worden verkocht en afgeleverd. Een apotheker bereidt en levert geneesmiddelen af tot geneeskundig doel en daarvoor eischt de wet waarborgen. Fabrikanten van en handelaren of winkeliers in geneesmiddelen, drogerijen, chemicaliën enz. bereiden en leveren af als handelsartikel en zulks staat iedereen vrij.

Mede van groot belang voor den apotheker is het bij Koninklijke Boodschap d.d. 31 Januari 1925 bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediende ontwerp van wet houdende bepalingen omtrent het met openbare aanprijzing in het verkeer brengen van middelen tegen ziekten. De Memorie van Toelichting vermeldt daaromtrent onder meer dat de laatste tientallen van jaren men zich meer en meer heeft toegelegd op het bereiden van geneesmiddelen in het groot. Dit nu kan een bron opleveren van veel gevaar. Immers wil de bereiding loonend zijn, dan moeten de middelen zoo ruim mogelijk onder het publiek worden verspreid.

Is een apotheek een winkel?

Ontwerp op het met openbare aanprijzing in het verkeer brengen.

Sluiten