Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35

ning worden opgelegd, in acht te nemen. Door strafbepalingen moet de naleving dezer voorschriften worden ver[' zekerd. Onder middel in den zin van dit ontwerp worden I verstaan zoowel enkelvoudige als samengestelde stoffen, die hetzij onder de gebruikelijke benaming, hetzij onder phanI tasienaam aan de markt komen. In de definitie van „in het | verkeer brengen" wordt de verpakker begrepen, omdat men zich soms beperkt tot het verpakken van in het groot aangekochte stof. (Zoo werd onlangs Malagawijn in den handel gebracht als Bloedwijn, merk de Pleegzuster).

Voor „openlijke aanprijzing" stelt het ontwerp twee criI teria. De strekking der reclame moet ten eerste kennelijk zijn, den indruk te wekken dat het middel dienstig kan zijn tot genezing, enz. Aangezien men zulks ook van wetenli schappelijke verhandelingen zoude kunnen zeggen is als tweede kenmerk der openlijke aanprijzing gesteld de kenneI lijke bedoeling om tot koopen op te wekken. Of beide criteria I in een gegeven geval vervuld zijn moet de rechter uitmaken. Quasi-wetenschappehjke beschouwingen, die de tendens van een reclameschriftuur niet veranderen, kunnen dus worden I gefnuikt. Om de onderzoeking welke een vergunning ten gevolge heeft niet als reclame uit te buiten mag bij een geoor[ loofde aanprijzing niet anders gevoegd worden dan: „niet verboden ingevolge de wet".

Het welig tieren van z.g. geheime of patentmiddelen zal \ door deze wet zeker onmogelijk worden gemaakt en de | tallooze fabrikanten van en handelaars in die middelen (ook f dus vele apothekers) zullen daarvan groote en gevoelige I nadeelen niet nalaten te ondervinden. Men ziet het is geen I halve maatregel welke hierbij wordt voorgesteld en mocht I het ontwerp wet worden (hetgeen ondanks het sedert l optreden van een nieuwe regeering in een niet al te verre toekomst althans niet onwaarschijnlijk mag worden geacht — * het ontwerp is onlangs naar een bijzondere commissie verwezen — dan zullen ingrijpende wijzigingen in en bij de fabricatie en het aan de markt brengen van tallooze middelen niet achterwege kunnen blijven. De belanghebbenden hebben

Sluiten