Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

39

van arbeids- en rusttijden van het personeel in apotheken. De wet eischt dat een man en een vrouw een wekelijkschen, onafgebroken rusttijd hebben van ten minste zes en dertig uren en in dezen tijd ten minste zes en twintig maal in een kalenderjaar de Zondag valt. Voorts dat een arbeider niet langer dan tien uren per dag en vijf en vijftig uren per week mag werken, behoudens in gevallen bij dien algemeenen maatregel van bestuur bepaald. Een kortere arbeidsduur dan acht uren per dag en vijf en veertig uren per week mag echter niet worden voorgeschreven. In het Voorloopig Verslag was de vrees geuit dat deze bepalingen het bestaan van apotheken met één of twee assistenten onmogelijk zouden maken en voor apotheekhoudende geneeskundigen ten plattelande onuitvoerbaar zouden zijn. De Minister antwoordde hierop in de Memorie van Antwoord: „De bepalingen als hier bedoeld, maken, naar de ondergeteekende meent, geenszins het bestaan van apotheken met een of twee assistenten onmogelijk. Zelfs een apotheek die niet bij een groep op Zondag sluitende apotheken is aangesloten en slechts één assistent heeft, kan er aan voldoen, indien slechts de apotheker één van de Zondagen zelf thuis blijft, en tijdens de vacantie van den apotheker of zijn assistent voor een plaatsvervanger wordt gezorgd. Juist in dergeüjke apotheken heeft thans de eenige assistent veel te weinig vrijheid. VerUchting is dringend noodzakelijk. Dat de apotheekhoudende geneesheeren hunnen assistent niet een dag per week vrij zouden kunnen geven is moeilijk in te zien."

De wet schrijft verder voor dat personeel dat langer dan twaalf uren per week arbeid pleegt te verrichten in eene apotheek, buiten die apotheek niet mag werken op tijden, waarin zulks niet in apotheken veroorloofd zoude zijn. Voor mannen kan hiervan afwijking, al of niet onder bepaalde voorwaarden, worden toegestaan.

Wat het kantoor der apotheek aanbelangt, daarin mogen behoudens de gevallen in den algemeenen maatregel van bestuur aangegeven, op Zondag geene vrouwen werkzaam .zijn. Voor dengeen die op Zondag meer dan vier uren in

Sluiten