Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42

Mei 1916, Administratieve Beslissingen 1916, bid. 304).

Een ongeval kan daarentegen niet geacht worden te hebben plaats gehad als een plotselinge gebeurtenis, als oorzaak van het letsel, ontbreekt. (C. R. v. B. 17 Juli 1916. A. B. 1916 bid. 356).

Voor deze wet worden volontairs, leerlingen en dergelijke personen, die, wegens hun onvoltooide opleiding, nog geen loon ontvangen, als verzekeringsplichtige arbeiders beschouwd. De apotheek van een apotheekhoudenden geneeskundige valt onder deze wet. Deze geneeskundige moet geacht worden het apothekersbedrijf uit te oefenen (C. R. v. B. 30 Dec. 1915. A. B. 1916 blz. 109).

Een apotheekhoudende geneeskundige daarentegen, die ten behoeve zijner huishouding wel een inwonende dienstbode heeft, doch bepaaldelijk ten behoeve zijner apotheek geene personen in dienst heeft, oefent niet in een onderneming het arxjthekersbedrijf uit. (C. R. v. B. 29 Jan. 1916. A. B. 1916 blz. 61).

De Rijksverzekeringsbank verleent den verzekerde, wien een ongeval overkomt in verband met de uitoefening van het bedrijf, als schadeloosstelling genees- en heelkundige behandeling of vergoeding daarvoor. Indien het ongeval tengevolge heeft dat de verzekerde den derden dag na het ongeval, naar het oordeel van den controleerenden geneesheer, niet in staat is in de onderneming van zijn werkgever zijn gewone werk te verrichten, ontvangt hij bovendien een tijdelijke uitkeering, gerekend van den dag van het ongeval af, zoolang de bedoelde ongeschiktheid voortduurt, maar uiterlijk tot den drie en veertigsten dag, ten bedrage van zeventig percent van zijn dagloon per werkdag. Als ten gevolge van het ongeval zes weken na den dag waarop dit heeft plaats gehad de getroffene geheel of gedeeltelijk ongeschikt mocht zijn tot werken ontvangt hij als verdere schadeloosstelling eene geregelde rente gedurende den tijd dier ongeschiktheid, in verhouding daarmede, doch nooit meer dan zeventig percent van zijn dagloon. De ongeschiktheid behoeft alleen betrekking te hebben tot arbeid, welke overeenkomt met

Sluiten