Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43

zijn krachten vóór het ongeval en met zijn bekwaamheden. Bij overlijden als gevolg van een ongeval betaalt de Rijksverzekeringbank de begrafeniskosten alsmede een rente aan de nagelaten betrekkingen. De arbeider die opzettelijk het ongeval heeft veroorzaakt en diens eventueele nagelaten betrekkingen hebben geene aanspraak op eenigerlei schadeloosstelling. De apotheker-werkgever behoort van zijn bedrijf en van zijn personeel daarin werkzaam aangifte te doen bij het postkantoor, schrifteüjk en in duplo tegen bewijs van ontvangst op daartoe kosteloos verkrijgbaar gestelde formulieren. Daarop wordt hij ingedeeld in een gevarenklasse en hem een gevarencijfer toegewezen. Hierbij wordt hem tegelijkertijd het tarief medegedeeld dat hij als premie voor de verzekering van zijn personeel tegen ongevallen heeft te betalen.

Van elke verandering welke van invloed kan zijn op het gevaar dat de onderneming (het apothekersbedrijf) voor de verzekering oplevert moet binnen 14 dagen mededeeling worden gedaan bij aangeteekenden brief aan het Bestuur der Rijksverzekeringsbank te Amsterdam. Bij staking van het bedrijf moet wederom ten postkantore daarvan bericht worden gegeven.

Het is den werkgever verboden de voor hem uit deze wet voortvloeiende kosten geheel of gedeeltelijk af te houden van het loon der verzekerden. De premie wordt ten postkantore voldaan.

Bij achterstalUgheid kan de premie door een dwangbevel worden ingevorderd, als ware deze belastinggeld.

De werkgever kan echter ook worden toegelaten op zijn verzoek om het risico ten behoeve van zijn personeel zelf te dragen of dit te doen dragen door een rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging of maatschappij. Risico-overdracht van de Rijksverzekeringsbank op anderen kan echter slechts plaats hebben tegen voldoende zekerheidsstelling door pand of hypotheek.

De werkgever, in wiens bedrijf aan een verzekerde een ongeval in verband met de uitoefening van het bedrijf over-

Sluiten