Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44

komt, of hij die den werkgever ter plaatse van het ongeval vertegenwoordigt, (d. i. dus de apotheker of de provisor of de eigenaar der apotheek) is verplicht te zorgen dat onmiddellijk na het ongeval een dokter geroepen wordt om de eerste hulp te verleenen. Binnen 24 uren na dit eerste geneeskundige onderzoek en in allen gevalle binnen 2 X 24 uren na het ongeval moet de werkgever aangifte daarvan doen tegen bewijs van ontvangst door inlevering van een ingevuld formulier in duplo bij het postkantoor.

De burgerrechtelijke verantwoordelijkheid van den werkgever voor de geldelijke schade, welke het gevolg is van een ongeval een verzekerde in verband met de uitoefening van het bedrijf overkomen, vervalt, behoudens misdadige grove schuld of opzet van den werkgever, ten aanzien van dat ongeval, alsmede behoudens voor zoover die aansprakelijkheid betrekking heeft op schade door het ongeval aan de goederen van den getroffene veroorzaakt.

Voor personen meer dan acht gulden daags verdienende blijft de verantwoordelijkheid van den werkgever bestaan, doch wordt door den rechter bij de vaststelling der schadevergoeding rekening gehouden met hetgeen krachtens deze wet wordt genoten.

Tot het apothekersbedrijf volgens deze wet worden geacht mede te behooren de bedrijven tot vervaardiging van haarwater, van pastilles, van pepton, van pharmaceutische preparaten, van tandmiddelen en van zalven. Voorts die tot het vervaardigen van chemische stoffen als aether, bloedloogzout, chinine, insectenpoeder, koolzuur, loog, poetspomade, politoer, photographische apparaten, salpeterzuur, soda, teerproducten, zoutzuur, zwavelzuur, aniline, azoverfstoffen, blauwsel, indigo en lakmoes.

Ook in ander opzicht hebben de apothekers belang bij de ongevallenwet, n.1. ingevolge het Koninklijk Besluit van 14 Juli 1902 S. 153 § 4. Hierin wordt n.1. voorgeschreven op welke wijze de Rijksverzekeringsbank de genees-, heelen verbandmiddelen, welke zij aan een door een ongeval getroffen verzekerde verschuldigd is, verschaft.

Sluiten