Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

maar ook de uitlegging, die de rechterlijke macht daaromtrent bij hare uitspraken geeft. Juris- Ook de rechterlijke beslissingen, ook wel genaamd juris¬

prudentie, prudentie, kan men dus in meerdere of mindere mate een bron van het recht noemen. Men vergete echter niet, dat deze bron veel wisselvalliger is dan de andere besprokene, omdat de meening van den rechter zich ieder oogenblik, b.v. door een ander inzicht van dezelfde rechters of door een andere samenstelling van de organen, die met de rechtspraak zijn belast, kan wijzigen.

Men kan, gelijk we zagen, het recht onderscheiden in publiekrecht en in privaatrecht. In dit werkje zullen we voornamelijk privaatrechtelijke regelingen behandelen. De voornaamste verzamelingen van regelen op het gebied van het privaatrecht zijn in ons land het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel. Het eerste regelt het rechtsverkeer tusschen alle burgers onderling, het laatste heeft alleen betrekking op kooplieden en treedt naast het eerstgemelde aanvullend op. Verder treffen we bij het privaatrecht onder meer aan de Faillissementswet, wier voorschriften vroeger in het Wetboek van Koophandel vervat waren en toen alleen voor kooplieden golden, doch die thans afzonderlijk de Faillissementswet vormen en op alle burgers betrekking hebben.

§ 2. ALGEMEEN GEDEELTE.

Kooplieden. Onder kooplieden verstaat het Wetboek van Koophandel diegenen, welke daden van koophandel uitoefenen en daarvan hun gewoon beroep maken; onder daden van koophandel wordt in het algemeen verstaan het koopen van waren, dus van roerende goederen, om dezelve weder te verkoopen in het groot of in het klein, hetzij ruw, hetzij bewerkt, of om

Winkelier» alleen het gebruik daarvan te verhuren.

zijn koop- Winkeliers zijn dus kooplieden bij uitstek en we willen

lieden. daarom beginnen met de behandeling van enkele onder-

Sluiten