Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9

werpen, die voor kooplieden in het algemeen gelden en daarom ook voor den winkelier van belang zijn.

Ieder natuurlijk persoon kan koopman zijn met uitzon- Wie kunnen dering echter van getrouwde vrouwen, minderjarigen en kooplieden onder curateele gestelden, die niet als zoodanig kunnen optreden. Dezen zijn in het algemeen onbekwaam om zelfstandig aan het rechtsverkeer deel te nemen, hetgeen hunne onbekwaamheid ook hier tengevolge heeft.

Getrouwde vrouwen hebben voor het verrichten van rechtshandelingen de medewerking van den man noodig. Zij kunnen dus geen overeenkomsten sluiten, zonder die medewerking.

Treedt echter een getrouwde vrouw naar buiten als koop- Openbare vrouw op en geschiedt dit met klaarblijkelijke goedkeuring koopvrouw, van haren echtgenoot, dan is zij bevoegd om ten aanzien van den door haar gedreven handel of nering, maar ook alleen ten aanzien daarvan, zelfstandig al het npodige te verrichten, dus overeenkomsten aan te gaan, gelden te ontvangen, daarvoor kwijting te geven, enzoovoort.

Dit is een belangrijke uitzondering op de in het algemeen bestaande handelings-onbekwaamheid der getrouwde vrouw.

Minderjarigen, dus personen die jonger zijn dan een en twintig jaren, tenzij zij gehuwd zijn (hetgeen meerderjarigheid tengevolge heeft) worden in het rechtsverkeer vertegenwoordigd door hun ouders of voogd. Indien zij door omstandigheden in eenig bedrijf zelfstandig zouden willen optreden, kunnen zij van den Kantonrechter z. g. beperkte Beperkte handlichting krijgen ten aanzien van bepaaldelijk te om- handlichschrijven bevoegdheden, zooals het drijven van handel en ^ng. nering, het oprichten van- of deelnemen in een fabriek. Is hun die beperkte handlichting verleend, dan staan zij ten aanzien van de bepaaldelijk omschreven bevoegdheden met meerderjarigen gelijk. Noodig is echter, dat zij den leeftijd van achttien jaren hebben bereikt en dat de ouders of degenen, die de voogdij uitoefenen, zich niet tegen de verleening der beperkte handlichting verzetten.

Sluiten