Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

Handelsnaam wet.

van mschrijving een bedrag verschuldigd, dat afhankelijk is van het in de handelszaak gestoken kapitaal.

Bedraagt dit kapitaal ƒ 10.000 of minder, dan is voor den eersten keer verschuldigd ƒ 5.— en daarna jaarlijks ƒ 2 50; meer dan ƒ10.000 — doch niet meer dan ƒ25.000, — dan respectievelijk ƒ15.— en ƒ5.—, enz.

Het Handelsregister, dat is dus het samenstel van de opgaven van allen die tot inschrijving verplicht zijn, ligt voor ieder kosteloos ter inzage, terwijl afschriften of uittreksels tegen een matige vergoeding te verkrijgen zijn.

Verzuimt men geheel of gedeeltelijk opgave te doen, dan is daarvan het gevolg, dat degene, die gehouden is opgaaf te doen, zich niet op het niet opgegeven feit kan beroepen tegenover derden, die te goeder trouw verklaren, dat het feit hun onbekend was, terwijl degene, die gehouden is eenig feit op te geven, niet de onjuistheid of onvolledigheid van de opgaaf kan tegenwerpen aan derden, die zich te goeder trouw op het handelsregister beroepen.

Opzettelijk onjuiste of onvolledige opgaven worden gestraft met gevangenisstraf of geldboete, terwijl, indien de onjuistheid of onvolledigheid te wijten is aan schuld van den nalatige, hechtenis of geldboete kan volgen.

De Handelsnaamwet behelst enkele bepalingen betreffende den naam, waaronder een koopman x) zijn bedrijf kan uitoefenen. Het is hem verboden een handelsnaam te voeren, die in strijd met de waarheid aanduidt, dat de handelszaak geheel of gedeeltelijk aan een ander zou toebehooren. Indien b.v. Willem Smit een bedrijf uitoefent, zal hij dit niet mogen doen onder den naam „Smit en van Dijkhuizen". Ook mag men niet naar buiten den schijn opwekken, dat de handelszaak behoort aan een vennootschap onder firma, een commanditaire of een naamlooze vennootschap.

Willem Smit zal dus geen zaken mogen drijven onder den naam „W. Smit en Co." of „Handelmaatschappij W.

l) Weer op te vatten in de ruime beteekenis.

Sluiten