Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*4

Overtreedt men de bepalingen der Handelsnaamwet, dan kan ieder belanghebbende, onverminderd zijn recht om deswege schadevergoeding te vragen, aan den Kantonrechter verzoeken te bevelen, dat de overtreder den door hem geVoerden naam wijzigt, zooals bij het zooeven gegeven voorbeeld geschiedde. Hiernaast treft men aan een strafbepaling voor ieder, die een handelsnaam in strijd met deze wet voert. Men kan veroordeeld worden tot ten hoogste ƒ 500.— boete en bij herhaling binnen twee jaar, tot hechtenis.

Eenigszins in verband hiermede staat de bepaling van artikel 337 van het Wetboek van Strafrecht, dat hem, die opzettelijk waren, welke zelve of op hare verpakking valschelijk voorzien zijn van den naam of de firma van een ander of het merk, waarop een ander recht heeft, of ter aanduiding van herkomst, van den naam eener bepaalde plaats, met bijvoeging van een verdichten naam of firma, of op welke of wier verpakking zoodanige naam, firma of merk, zij het ook met een geringe afwijking, zijn nagebootst, binnen het Rijk in Europa invoert zonder klaarblijkelijke bestemming om weder te worden uitgevoerd, verkoopt, te koop aanbiedt, aflevert, uitdeelt of ten verkoop of ter uitdeeling in voorraad heeft, bedreigt met een gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden, terwijl bij herhaling een hoogere straf kan worden opgelegd.

Deze bepaling verbiedt het verkoopen of ter aanbieding of ten verkoop in voorraad hebben in de eerste plaats van waren, die valschelijk voorzien zijn van den naam of de firma van een ander of het merk, waarop een ander recht heeft. Bij de beoordeeling hiervan zal de winkelier zich dus moeten afvragen of de waren, die hij onder zich heeft, aldus valschelijk zijn aangeduid, waarbij het er op aankomt of een ander recht heeft op den naam, handelsnaam of het merk, dat op het artikel of deszelfs verpakking voorkomt. Dit recht hebben moet men ten aanzien van den handelsnaam beoordeelen naar de Handelsnaamwet en ten aanzien van het merk naar de Merkenwet, welke eerstgemelde we

Sluiten