Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r9

een rentekaart heeft gehad, de verplichting tot premiebetaling voor den werkgever niet ophoudt, voordat het jaarloon tot ƒ 3000.— is gestegen.

Bestaat het loon geheel uit verstrekkingen in natura, dan wordt het geacht minder dan ƒ1200.— te bedragen, terwijl wanneer het deels in geld, deels in verstrekkingen in natura wordt voldaan, de Raad van Arbeid de geldswaarde van die verstrekkingen in natura schat, zoodat op deze wijze wordt vastgesteld of het jaarloon hooger of lager dan ƒ 1200.— is.

De premie wordt voldaan door het wekelijks plakken van zegels op de rentekaarten. Indien de dienstbetrekking korter dan vier dagen per week duurt (werksters), kan men volstaan met het plakken van dagzegels. Het bedrag der zegels, die geplakt moeten worden, is afhankelijk van de loonklasse, waarin de werknemer valt, gelijk uit het navolgend staatje blijkt:

Loon Jaarliiksch loon. ^ , Dagzegel,

klasse. * P zegel. ^ 0

I beneden ƒ 240.— ƒ 0.25 ƒ o.oy1/^

II van ƒ 240.— tot „ 400.— „ 0.30 „ 0.07V2

III ,, ,, 400.— ,, ,, 600.— 0.40 ,, o.10

IV „ „ 600.— „ „ 900.— „ 0.50 „ 0.12V2

V „ ,, 900.— of hooger ,, 0.60 ,, 0.12V2

I

'Wanneer men zich nu afvraagt, welke waarde de te plakkeii zegel moet hebben, begint men niet met toepassing van bovenstaande tabel, doch lette men allereerst op den leeftijd van den werknemer en wel aan de hand van de volgende tabel:

Sluiten