Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

zorgd. Ook mag een goedwerkende thermometer niet ontbreken, als een met het toezicht op de naleving der Arbeidswet belaste ambtenaar dit verlangt, terwijl dien ambtenaar de keuze van de plaats, waar de thermometer zal hangen, is gegeven.

Betreffende het vereischte eener doelmatige verwarming herinnert men zich de bekende kwestie waarbij de verwarming door middel van petroleumkachels, door een ambtenaar der arbeidsinspectie was verboden, en waarin tenslotte in hoogste instantie is uitgemaakt, dat een dergelijke, van de arbeidsinspectie uitgaande verbodsbepaling, geen verbindende kracht heeft.

Verder zijn in de Arbeidswet aangegeven-de grenzen, waarbinnen nadere regelingen van de arbeids- en rusttijden moeten blijven 1). Zoo is vastgesteld, dat een mannelijke of vrouwelijke arbeider boven achttien jaren tusschen het uur van het einde van den arbeid op een dag en het uur van aanvang van den arbeid op den volgenden dag een onafgebroken rusttijd moet hebben van tenminste elf uren; dat een mannelijke arbeider niet langer dan tien uren per dag en vijf en vijftig uren per week mag werken, behoudens allerlei bijzondere gevallen, die voor velerlei verschillende bedrijven op verschillende wijze zijn geregeld (overwerk). Het is ondoenlijk van deze weinig interessante doch des te meer ingewikkelde voorschriften een overzicht te geven.

Al deze bepalingen zijn in den regel, want ook hiervan kan weer worden afgeweken, niet toepasselijk op arbeid verricht in een winkel in de eigen woning van het hoofd of den bestuurder daarvan, die zijn bedrijf uitoefent zonder hulp van anderen dan zijn echtgenoote en bloed- of aanverwanten tot den derden graad (dus b.v. kinderen, kleinkinderen, ouders, broers en zusters, zwagers, schoonzusters) ingesloten, die bij hem inwonen.

*) De bepalingen betreffende den arbeidstijd in winkels zijn nog niet in werking getreden; dit zal wellicht spoedig gebeuren.

Sluiten