Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27

Bij de vennootschap onder firma is als regel elk der ven- Vennootnooten bevoegd om de gezamenlijke vennooten te ver- sc"aP onder binden. Er kan echter in de akte, waarbij de vennootschap rma* is aangegaan, een andere regeling zijn gemaakt, waardoor het noodig wordt dat twee of meer vennooten hun medewerking verleenen.

De commanditaire vennootschap, of vennootschap bij wijze Commandivan geldschieting bestaat uit een of meer beheerende ven- ***** ven" nooten, die van een anderen persoon, den geldschieter of nootscn*P» commandite, geld hebben geleend. De geldschieter mag niet naar buiten optreden. Is er één beheerend vennoot, dan is deze bevoegd de vennootschap te verbinden. Zijn er echter meerderen, dan bestaat de mogelijkheid, dat zij, zonder medewerking van de overigen tot het sluiten van overeenkomsten niet bevoegd zijn en is kennis van de vennootschapsakte wederom vereischt.

De naamlooze vennootschap is een zoogenaamde rechts- Naamlooze persoon waaronder men verstaat een uit meerdere personen vennonbestaand lichaam, dat naar buiten als één geheel vermag s0***?' op te treden. Het is dus niet een natuurlijk persoon, maar een lichaam, dat voor het rechtsverkeer daarmede gelijk is gesteld. Vandaar de naam rechtspersoon. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren, al of niet onder toezicht van commissarissen. Als regel mag men aannemen, dat ieder der directeuren bevoegd is de naamlooze vennootschap te vertegenwoordigen. Er kan echter in de statuten der vennootschap een afwijkende regeling voorkomen, daarin bestaande, dat meerdere directeuren voor de tot standkoming eener overeenkomst noodzakelijkerwijze hunne medewerking moeten verleenen, of dat goedkeuring van een of meer commissarissen of van de aandeelhouders noodig is.

In deze en dergelijke gevallen is het van het grootste belang om te onderzoeken of men de overeenkomst afsluit met personen, die daartoe bevoegd zijn. Men kan dit alleen met zekerheid te weten komen, wanneer men de betreffende akte van de vennootschap onder firma of die bij wijze van

Sluiten