Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28

geldschieting, of de statuten der naamlooze vennootschap inziet. Het handelsregister heeft dit onderzoek ten zeerste vergemakkelijkt. Men vrage aan de kamer van koophandel onder welker ressort de zaak, waarvan men inlichtingen wenscht, is gevestigd, een afschrift of uittreksel der betreffende inschrijving, en kan aldus op eenvoudige wijze het noodzakelijk onderzoek instellen. Reizigers en Meestal wordt de winkelier bezocht door een reiziger of vertegen- vertegenwoordiger van den fabrikant of grossier. Men mag dige». in het algemeen aannemen, dat dergelijke personen bevoegd zijn om voor hun patroon, hetzij deze een natuurlijke of rechtspersoon is, overeenkomsten van verkoop af te sluiten. Zij worden verondersteld daartoe door den vertegenwoordigde gemachtigd te zijn, krachtens hunne aanstelling als zoodanig alleen. Men zal zich dus in ieder geval van het bestaan dier aanstelling hebben te overtuigen. Ook dan echter kunnen zich moeilijkheden voordoen. Gesteld, dat de statuten eener naamlooze vennootschap bepalen, dat de directie slechts met goedkeuring van een der commissarissen vertegenwoordigers aanstellen kan, en men krijgt bij zich een vertegenwoordiger, die een aanstelling van de directie alleen vertoont, dan heeft men een dergelijk geval. De naamlooze vennootschap kan op goeden grond ontkennen, dat deze vertegenwoordiger bekwaam is haar te verbinden. Acht de naamlooze vennootschap de koopovereenkomst op voor haar ongunstige conditiën afgesloten, dan heeft zij aanleiding zich op een dergelijke informaliteit te beroepen. De winkelier, die met deze mogelijkheid geen voldoende rekening houdt, zal de onaangename gevolgen ondervinden.

Men kan zich dus niet te veel op de hoogte stellen van de bekwaamheid van den verkooper en van alle omstandigheden, die daarmede verband houden. Dit is een eerste eisch van het rechtsverkeer, die maar al te dikwijls verontachtzaamd wordt.

Opschrift- Het verdient aanbeveling om het overeengekomene schrifstelling. telijk vast te leggen. Dikwijls bestaat de meening, dat een overeenkomst, die niet op schrift is gesteld, geen

Sluiten