Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

Schriftelijke onderhandelingen over den verkoop en koop.

Factuur.

Daarom vereischt een goede opschriftstelling de handteekening van beide partijen en in hun beider handen een exemplaar van het opgemaakt geschrift.

Worden de onderhandelingen tusschen verkooper en kooper schriftelijk gevoerd, dan bestaan er verschillende mogelijkheden. Meestal zal de a. s. kooper een zeker aantal goederen van een bepaald soort bij den a. s. verkooper bestellen met opgave van den prijs, dien hij betalen wil. In dit geval komt de koopovereenkomst tot stand, zoodra de verkooper bericht, dat hij de bestelling heeft ontvangen en zal uitvoeren. In de vraag of beslissend is het oogenblik, waarop de verkooper dit schrijft, of dat, waarop de kooper dat schrijven ontvangt, zullen we ons niet verdiepen. Ook is mogelijk, dat de verkooper de goederen dadelijk verzendt, dus zonder vooraf bericht te sturen, dat hij leveren zal. Ook dan is de koopovereenkomst volledig tot stand gekomen. Worden goederen besteld, doch zonder opgave van den prijs, dien de a. s. kooper besteden wil, dan zal de verkooper de goederen zenden, vergezeld van of later gevolgd door een factuur. Een factuur is in rechtskundigen zin een geschrift, waarbij de verkooper ter kennis van den kooper brengt, welke goederen hij, ingevolge de koopovereenkomst, hem levert en tegen welke, prijzen, ingevolge die overeenkomst, die goederen hem berekend worden, alsook onder welke conditiën betreffende betaling en vracht dit geschiedt.

Het bestellen van goederen zonder dat men den te besteden prijs daarbij opgeeft, zal in hoofdzaak alleen geschieden in die gevallen, waarin het bestelde een vasten prijs heeft (b.v. sigaren van een bepaald merk) of waarin men reeds eerder een bepaald artikel heeft besteld, zoodat men verwachten mag, dat de nieuwe koop tegen geüjken prijs wordt afgesloten. Blijkt nu uit de factuur, dat de in rekening gebrachte prijs eenigszins belangrijk verschilt van den verwachten, dan heeft men wel het recht om daartegen te reclameeren, mits dit binnen zeer bekwamen tijd geschiedt. Van het verder verloop zal dan afhangen of de koopovereenkomst inderdaad blijkt tot stand gekomen te zijn, of dat betreffende den prijs

■«■■■■■■■■■■■■HSH^

Sluiten