Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35

het eens zijn over de zaak en over den prijs. De levering van het gekochte behoeft niet dadelijk bij de koopovereenkomst te geschieden. Verkoopt de winkelier in zijn winkel, dan gebeurt dit wel, maar koopt hij van den fabrikant of grossier, dan zal er meestal tusschen het oogenblik van het sluiten der koopovereenkomst en dat van de levering een tijdruimte zijn, die dikwijls Weken of maanden kan duren. Dadelijk komt nu de vraag naarvoren: Wanneer er in die tijdruimte met het gekochte iets gebeurt, b.v. het verbrandt of het wordt beschadigd, wie draagt dan de risico ?

Bij den koop van een bepaalde zaak of van een bepaalde partij goederen legt de wet van het sluiten der koopovereenkomst af de risico op den kooper. Geldt het daarentegen de z.g. soortkoop, dan blijft ze bij den verkooper, totdat de gekochte goederen zijn gewogen, geteld of gemeten, van welk oogenblik af de kooper haar draagt. De wet gaat uit van de gedachte, dat die weging, telling of meting tengevolge heeft, dat de voor den kooper ter voldoening aan diens koopovereenkomst bestemde goederen na dat wegen, tellen of meten bepaaldelijk zijn afgescheiden en aangewezen, zoodat van dit oogenblik de risico op den kooper kan overgaan.

De eenzijdige weging, telling of meting, door den verkooper gedaan, is echter niet voldoende om dit gevolg teweeg te brengen. Bedoeld is de weging, telling of meting, waarbij beide partijen aanwezig zijn, of wanneer dat niet het geval was, waarin de kooper heeft berust door bij de ontvangst er niet tegen op te komen. Praktisch gesproken is dus in dit laatste geval de risico voor den verkooper, totdat de goederen bij den kooper zijn aangeland.

Worden tien balen koffie van een bepaald soort tijdens het vervoer beschadigd, dan is het de verkooper, die de schade lijdt.

Wanneer de risico voor den kooper is, brengt dit mede, dat alle schade, na het sluiten der koopovereenkomst ontstaan, door den kooper wordt geleden, maar alleen, en dit behoeft geen nader betoog, wanneer die schade niet

Bij geslachtskoop.

Bij soortkoop.

Sluiten