Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ingebrekestelling.

Beteekenis der ingebrekestelling.

en het is nog lang niet warm. Er zijn heel weinig vliegen en vliegenvangers worden nog niet gevraagd. De winkelier begrijpt dit ook en wil dus wel een paar dagen geduld hebben. De vliegenvangers komen niet. De winkelier schrijft weer. Wederom vraagt de grossier uitstel, nu een week. Het weer slaat om, het wordt warm, iederen dag worden er tientallen Vliegenvangers gevraagd. De winkelier.moet zeggen, dat hij ze niet heeft. Nu kan hij niet langer wachten.

De winkelier zal dit thans duidelijk kenbaar moeten maken aan den grossier. Hij zal óf per aangeteekenden brief óf per deurwaardersexploit den grossier aanzeggen, dat hij de levering binnen drie dagen verlangt. Zijn de vliegenvangers er dan nog niet, dan constateert de winkelier reeds nu voor alsdan, dat de grossier zijn verplichting tot levering niet nakomt. Hij stelt den grossier ingebreke en reserveert zijn recht om schadevergoeding te vragen.

Ook dit helpt niet. De drie dagen gaan voorbij, maar zonder gevolg. Nu, zegt de winkelier, weet ik, dat ik de vliegenvangers niet meer verwachten kan.

De grossier is nalatig in zijne verplichting tot levering en de schade, die ik daarvan ondervind, zal hij mij hebben te vergoeden.

Bij het vorige geval, de niet-levering, zagen we, dat de grossier zelf verklaart, dat hij niet leveren kan. Hem uitdrukkelijk mededeelen, dat men de levering voor een bepaald tijdstip verlangt is overbodig. Immers, de verkooper heeft voldoende duidelijk te kennen gegeven, dat van hem geen levering te verwachten is.

^ het tweede geval, bij niet tijdige levering, daarentegen heeit de grossier steeds gezegd, dat hij leveren zal. Hem moe't dus duidelijk worden aangezegd binnen welken redelijjï^n .iiijn hij daartoe nog in de gelegenheid wordt gesteld, * aar met dien verstande, dat, wanneer hij dien termijn niet in acht neemt, het dan ook onherroepelijk te laat is. Dit te kennen te geven is de bedoeling der aanmaning of sommatie, met ingebrekestelling. Een ingebrekestelling is dus een schriftelijke aanmaning van den schuldeischer aan

Sluiten