Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42

Vorm.

Ingebrekestelling soms niet noodig.

Fatale termijn.

De ingebrekestelling moet schriftelijk geschieden. Men heeft dus de keuze tusschen een brief, een aangeteekènd schrijven en een deurwaardersexploit. Een gewone brief heeft dit bezwaar, dat de schuldenaar kan ontkennen hem ooit te hebben ontvangen. Het bewijs van het tegendeel is zeer moeilijk te leveren. Bij een aangeteekenden brief bestaat dit bezwaar niet, maar daar is er kans, dat de schuldenaar den brief niet afhaalt, zoodat hij ongelezen terugkomt. Het beste is dus een deurwaardersexploit. Maar welken vorm men ook kiest, dit vergete men niet, dat niet slechts een aanmaning om spoedig of vóór een bepaalden datum te leveren voldoende is, maar dat men ook duidelijk en wel te kennen moet geven, dat na verloop van dien datum de levering niet meer zal worden geaccepteerd en de schuldenaar geacht zal worden in verzuim te zijn. En ook is een vereischte, dat de overeenkomst, waarvan men de nakoming vraagt, goed en duidelijk wordt omschreven.

Om wegens niet tijdige levering schadevergoeding te kunnen vragen is voorafgaande ingebrekestelling absoluut noodig, tenzij zich bijzondere gevallen voordoen. Hebben b.v. partijen het vereischte eener voorafgaande ingebrekestelling in hunne overeenkomst opgeheven, dan hebben we zoo'n geval. Gesteld in een overeenkomst wordt bepaald, dat de levering moet geschieden vóór of op den i Januari 1927, en dat de schuldenaar ingebreke zal zijn door het enkel verloop van den bepaalden termijn, dan is volkomen duidelijk uitgedrukt, dat na 1 Januari 1927 de levering niet meer kan geschieden en tevens dat ingebrekestelling kan achterwege blijven. In dit geval noemt men den 1 Januari 1927 fatalen termijn. Is echter alleen uitgedrukt, dat de levering moet geschieden vóór of op 1 Januari 1927, dan hebben we dien datum niet als een fatalen termijn op te vatten, doch is hij niets anders dan een tijdsbepaling. Niettemin kunnen andere omstandigheden medebrengen, dat het enkel noemen van een termijn of van een bepaalden datum als een fatale termijn kan gelden. Gesteld een winkelier koopt op 1 December een partij kerstboomgarnituren, te leveren vóór of op 15 December.

Sluiten