Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43

Nu is het kennelijk, dat deze bestelling gedaan is met het oog op de eerstvolgende Kerstdagen. Wordt het nu 15 December of later zonder dat de levering gevolgd is, dan is het begrijpelijk, dat de levering te laat is. De 15de December is in dat geval fatale termijn, zoodct mgebrekestelling kan achterwege blijven. De omstandigheden beslissen dus ook hier.

Is bij niet tijdig leveren een ingebrekestelling noodig, tenzij dit vereischte bij de overeenkomst zelve of als gevolg der bijzondere omstandigheden is uitgesloten, bij niet behoorlijk praesteeren is zij niet vereischt. Dit is begrijpelijk. Hier, evenals bij niet leveren, is er geen reden om den verkooper aan te zeggen binnen welken uitersten termijn men de levering verwacht. Want bij niet-leveren heeft de verkooper reeds te kennen gegeven, dat hij niet leveren kan of wil, en bij niet behoorlijk leveren is de levering reeds geschied, doch niet op goede wijze.

Vervalt bij niet behoorlijke levering het vereischte der ingebrekestelling, van groot belang is echter het tijdig reclameeren. Verzuimt men dit, dan kan men zijn recht om schadevergoeding te vorderen, verwerken. Gesteld, er zijn duizend vliegenvangers merk „Atrox" besteld naar monster. De partij komt aan en de winkelier bevindt, dat ze grootendeels sterk van het monster verschillen. De hoeveelheid lijm is minder en de kleverigheid van de lijm veel geringer. Nu moet de winkelier allereerst beslissen of deze afwijkingen zoo belangrijk zijn, dat ze de vliegenvangers ongeschikt maken voor den verkoop of althans voor den verkoop tegen den prijs, dien de winkelier zich had gedacht in verband met den inkoopsprijs. Is dit het geval, dan moet hij zijn bevindingen binnen een bekwamen tijd aan den grossier mededeelen, hem zeggen dat hij de partij weigert en onmiddellijk zal terugsturen. Of de koopprijs betaald is (b.v. als de vliegenvangers onder rembours zijn verstuurd) doet niet terzake.

Gaat de winkelier echter anders te werk, verzuimt hij de partij na aankomst te onderzoeken, betaalt hij na een maand

Bij niet behoorlijk leveren eveneens onnoodig.

Tijdig reclameeren.

Sluiten