Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44

Koop op monster.

de koopsom, zooals was geconditionneerd, opent hij na twee maanden de zending en wacht hij dan nog eens een paar weken met zijn reclame, terwijl hij in dien tusschentijd een zeker gedeelte van de partij verkoopt, dan wordt de zaak bedenkelijk. Iedereen zal gevoelen, dat hij met zijn reclame nu toch wel heel erg laat aan komt zetten. Daardoor ontstaat de mogelijkheid, dat een vordering tot schadevergoeding zal worden afgewezen. Door zijn houding heeft de winkelier den grossier allerlei verweermiddelen verschaft. Hij had, als de afwijkingen zoo ernstig waren, die toch wel dadelijk kunnen ontdekken. Waarom heeft hij na een maand betaald, als hij niet tevreden was? Waarom is hij tot den verkoop overgegaan? Zoo slecht waren de vliegenvangers dan toch niet of ze waren verkoopbaar. Misschien is de kleverigheid in den tusschentijd verminderd, enzoovoort. Dit alles moet een goed zakenman willen voorkomen en dit kan op de meest eenvoudige wijze geschieden, nl. door dadelijk en goed te onderzoeken hetgeen geleverd wordt en door bij niet inordebevinding, daarvan dadelijk en duidelijk, dus met opgave van de grieven, te reclameeren, nadat men tevoren naar redelijkheid heeft beoordeeld of de grieven inderdaad van dien aard zijn, dat aanvaarding van het geleverde werkelijk nadeel moet medebrengen.

Geschiedt de reclame tijdig en wordt de kooper niettemin tot betaling der koopsom gedagvaard, dan zal hij steeds, tenminste als de reclame reden van bestaan had, in het gelijk gesteld worden en dus niet behoeven te betalen. Hij moet dan, gedagvaard zijnde, een tegen vordering instellen en wel tot ontbinding wegens wanpraestatie van den verkooper. Men zie hierover bladzijde 46.

Bij de beoordeeling van de gebreken, waarmede het geleverde behept is, is van belang of al of niet volgens monster is verkocht. Dan toch moet het verkochte niet alleen beantwoorden aan redelijk gestelde eischen, maar moet het geheel voldoen aan de bijzondere eigenschappen, die het monster bezit. De beoordeeling kan in dit geval dus veel scherper geschieden, maar men houde toch steeds in het

Sluiten