Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45

oog, dat ook hier een zeer onbelangrijke en minieme afwijking geen voldoende grond is om van wanpraestatie te spreken.

Heeft de verkooper bepaalde eigenschappen gegarandeerd, dan moet het geleverde die eigenschappen bezitten. Ook hier dus weer een scherpere beoordeeling als gevolg.

Wanneer ten aanzien van een verkocht voorwerp, bij voorbeeld een rijwiel, garantie is gegeven, gedurende een jaar, beteekent dit dat de verkooper er voor instaat, dat het rijwiel gedurende een jaar geen ernstige gebreken zal vertoonen, en tegelijk zich verbindt om ingeval van het tegendeel de gebreken zonder daarvoor iets in rekening te brengen te herstellen.

Herhaaldelijk treft men op facturen aan de woorden: „Reclames binnen acht dagen".

Is de kooper verplicht dezen termijn in acht te nemen? Meermalen heeft men in ontkennenden zin deze vraag beantwoord. Ook hier zullen de omstandigheden haar invloed doen gelden. Heeft de kooper de wanpraestatie niet eerder kunnen ontdekken, dan is het zonder twijfel onredelijk om hem aan den termijn van acht dagen gebonden te achten. Is daarentegen een fout in het geleverde onmiddellijk te bemerken, waarom zou de kooper dan langer met zijn reclame wachten, vooral nu hij weet, dat de verkooper haar binnen acht dagen tegemoetziet? Voorzichtigheid is dus ook in dit geval geboden.

Men moet de reclame richten tot den verkooper zelf of desnoods tot diens agent of vertegenwoordiger. Het eerste is echter het beste. Zich te wenden tot den reiziger zonder den verkooper zelf op de hoogte te stellen, is zeer gevaarlijk, daar reizigers niet geacht kunnen worden hun patroon in alle opzichten te vertegenwoordigen, doch meer in het bijzonder bestemd zijn om hunne bemiddeling bij den verkoop te verleenen.

De vordering tot schadevergoeding heeft ten doel den kooper in de gelegenheid te stellen de door hem tengevolge van de wanpraestatie geleden schade vergoed te krijgen. De schade, die de kooper lijdt, kan bestaan uit reeds geleden

Gegaran-

deerdeeigen-

schappen.

Garantie.

„Reclames binnen acht dagen".

Wat omvat de schadevergoeding ?

Sluiten