Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47

Geldt het daarentegen een artikel, dat zeer lastig te verkrijgen is, en waarbij het er niet op aankomt of men het wat later ontvangt, dan kan men nakoming vorderen. Alsdan wordt de verkooper tot levering veroordeeld. Blijft hij ondanks deze veroordeeling ingebreke met de levering, dan kan men hem daartoe niet dwingen, doch moet men zich tevredenstellen met schadevergoeding. Bij hetzelfde vonnis wordt de verkooper dus veroordeeld tot levering en voor het geval hij den leveringsplicht binnen een door den rechter bepaalden termijn niet nakomt, tot schadevergoeding.

We zagen hiervoor, dat ingebrekestelling slechts noodig is bij niet tijdige levering. In de andere gevallen, dus bij niet levering en niet behoorlijke levering, kan ingebrekestelling achterwege blijven, maar ook wanneer ingeval van niet tijdige levering nakoming wordt gevorderd, is ze overbodig. Immers in dat geval dagvaardt men juist den verkooper om hem tot nakoming der overeenkomst te dwingen en is er geen reden om hem tevoren mede te deelen, dat men de levering, die men juist vorderen gaat, vóór een bepaald tijdstip verlangt.

We kunnen dit dus samenvatten door te zeggen, dat bij niet levering en niet behoorlijke levering ingebrekestelling nimmer wordt vereischt, wélke vordering men ook instellen wil, en dat ingeval van niet tijdige levering steeds (behalve de uitzonderingen, die we bespraken) ingebrekestelling behoort te geschieden, tenzij men tot nakoming wil dagvaarden.

De tweede verplichting, die op iederen verkooper rust, is de plicht tot vrijwaring van het verkochte. Deze vrijwaringsplicht is tweeledig: ten eerste moet de verkooper zorgen, dat de kooper het rustig genot van het verkochte verkrijgt en behoudt, en ten tweede moet de verkooper instaan voor verborgen gebreken.

Het eerste onderdeel is, zoodra men met roerende goederen te doen heeft, van weinig belang en waar de winkelier uitsluitend in dergelijke goederen handelt, kunnen we deze kwestie, die daarentegen bij onroerend goed van groot gewicht kan zijn, laten rusten, teneinde dadelijk met de be¬

vordering tot nakoming.

Wanneer is ingebrekestelling vereischt?

Vrijwaring van het verkochte.

Sluiten