Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49

komen wanneer het den koop van een bepaalde zaak of een bepaalden hoop zaken betreft. Een van de argumenten voor deze opvatting is dit, dat het gebrek ten tijde van den verkoop voor den kooper niet kenbaar moet zijn geweest, wil het verborgen zijn. Welnu, bij den soortkoop zal het herhaaldelijk voorkomen, dat de verkochte zaak bij het sluiten der koopovereenkomst ergens ih Polen zit, of nog gefabriceerd moet worden. Van een constateeren van eenig gebrek bij het sluiten der koopovereenkomst kan eenvoudig geen sprake zijn en de geheele regeling van de verborgen gebreken en de gevolgen daarvan beperkt zich dus tot het geval, waarin een bepaalde zaak of een bepaalde hoop zaken het voorwerp der koopovereenkomst uitmaakt. Is het anders, geldt het soortkoop, dan kan men niet van een verborgen gebrek spreken en is iedere fout, die het geleverde aankleeft, terug te brengen tot niet behoorlijke levering. Bestelt men b.v. per brief duizend vliegenvangers of honderd vuurvaste schotels en hebben die de zooeven omschreven bijzondere eigenschappen, dan heeft de verkooper niet behoorflijk geleverd, zoodat er wanpraestatie is en de kooper een van de hiervoor besproken vorderingen kan instellen.

Maar wanneer het betreft een hoeveelheid bepaaldelijk gekochte vuurvaste schotels, dan is de eerste vraag, die men zich stellen moet deze, of men al of niet met een verborgen gebrek te doen heeft.

Een verborgen gebrek is er wanneer de vuurvaste schotels niet tegen verhitting kunnen. Ze zijn niet vuurvast, ze hebben een gebrek, dat verborgen is en blijvend, en dat de kooper bij het sluiten der overeenkomst ondanks een nauwkeurig onderzoek niet had kunnen ontdekken. Waren de schotels gebarsten, dan zou dit gebrek niet verborgen zijn geweest en hebben we met een ander geval te doen.

Het aanwezig zijn van een verborgen gebrek geeft den kooper bepaalde rechten, maar alleen indien het gebrek het gekochte ongeschikt maakt voor het gebruik, waarvoor het bestemd is, of dat gebruik in dier voege vermindert, dat bijaldien de kooper het gekend had, hij het goed óf

4

Alleen bij geslachtskoop.

Gevolgen.

Sluiten