Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vernietiging van den koop of vermindering van den koopprijs.

Schadevergoeding.

Korte termijn.

in 't geheel niet óf slechts voor een lageren prijs zou hebben gekocht.

Ook hier verlangt de wet dus weer een redelijke beoordeeling door den kooper, die niet uit de eerste de beste kleinigheid het recht moet verkrijgen om den verkooper het leven lastig te maken.

Maar is er inderdaad een gebrek, dat wel aan dien door de wet gestelden eisch voldoet, dan heeft de kooper het recht om óf vernietiging van den koop te eischen, met vergoeding van door hem gemaakte kosten, b.v. vracht, óf een evenredig gedeelte van den door hem betaalden koopprijs terug te vorderen. In het eerste geval moet het geleverde ter beschikking van den verkooper worden gesteld.

Het recht om schadevergoeding te vorderen bestaat alleen naast de vordering tot vernietiging van den koop, indien de verkooper het verborgen gebrek gekend heeft. Dan is er een soort bedrog bij den verkooper geweest en is het billijk, dat hij alle schade vergoedt. Was de verkooper daarentegen niet met het gebrek bekend, dan wist hij niet beter en kan hij het ook niet helpen, zoodat dan de kooper tevreden moet zijn met zijn geld terug te ontvangen of een vermindering van den door hem betaalden of nog te betalen koopprijs te verkrijgen.

De kooper heeft de keuze der vorderingen, maar op welke ook zijn keus valt, de wet verlangt, dat het instellen geschiedt binnen een korten tijd overeenkomstig den aard van het gebrek en met inachtneming van de gebruiken der plaats, waar de koopovereenkomst gesloten is 1). Hier zien we dus een geval, waarin de wet naar de plaatselijke gebruiken verwijst.

De wet zegt niet van welk oogenblik deze termijn begint te loopen. Men neemt aan, dat dit is het oogenblik waarop de kooper het gebrek heeft ontdekt, althans redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

*) In den goederenhandel zijn geen plaatselijke gebruiken betreffende den termijn bekend. Men mag wel aannemen, dat een tijd van twee tot drie maanden geoorloofd is, al is soms wel eens uitgemaakt, dat zes weken het maximum is.

Sluiten