Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

51

De hiervoor besproken vorderingen heeft de kooper alleen, wanneer er sprake is van een verborgen gebrek. Was het gebrek ten tijde van het sluiten der koopovereenkomst zichtbaar, waren b.v. de schotels gebarsten, dan had de kooper dit gebrek kunnen ontdekken. Is dit niet gebeurd, dan moet de kooper de nadeelen van zijn onachtzaamheid ondervinden. De wet bepaalt uitdrukkelijk, dat hij in dat geval den verkooper niet kan aanspreken.

Naast deze beide mogelijkheden, nl. verborgen gebrek en zichtbaar gebrek, bestaat er nog een derde. De vuurvaste schotels waren ten tijde van den verkoop goed, maar nadien zijn ze door schuld van den verkooper beschadigd, bij de aankomst blijken er scherven af te zijn, terwijl bij den koop de geheele partij gaaf was.

In dit geval is er een niet behoorlijke levering en kan de kooper b.v. ontbinding der koopovereenkomst vorderen.

Ook in het geval, dat de verkooper tijdig en behoorlijk heeft geleverd en er van verborgen gebreken geen sprake is, kan het niettemin gebeuren, dat de kooper de geleverde goederen niet in goeden staat of niet tijdig ontvangt. Zoo dikwijls immers als verkooper en kooper niet vlak bij elkander wonen, zal er een transport van de goederen moeten plaats vinden en kan tijdens dat transport schade aan de goederen 'ontstaan, of het transport vertraging ondervinden tengevolge waarvan de goederen niet op tijd aankomen. Uit de omstandigheid, dat bij geslachtskoop de risico vanaf de totstandkoming der koopovereenkomst voor den kooper is, volgt, dat daarbij schade of vertraging tengevolge vanof bij het vervoer ontstaan, voor rekening van den kooper komt.

Door de tijdige en behoorlijke verzending is de verkooper van verdere verplichtingen bevrijd en wat er verder met de goederen gebeurt, gaat buiten hem om.

In verband hiermede was het noodig, dat de wet niet alleen aan den verzender der goederen, maar ook aan den geadresseerde het recht geeft om van een vervoerder, die

Vervoer.

Sluiten