Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54

Vordering tot schadevergoeding.

Verval dezei vordering.

Rembours.

Wordt gehandeld op een der voorschreven wijzen en wel te bepalen naar gelang de schade wel of niet uiterlijk zichtbaar is, dan heeft de geadresseerde of de afzender het recht om den vervoerder tot vergoeding van schade aan te spreken. De geadresseerde zal dit alleen doen, indien hij belang heeft bij het wel en wee der vervoerde goederen.

Krijgt een winkelier alleen naar de soort bepaalde goederen toegezonden, dan zal hij goed doen te handelen, zooals hiervoor werd aangegeven, maar voor het overige kan hij volstaan met den verzender mede te deelen, dat de goederen beschadigd zijn aangekomen en dat hij bepaalde maatregelen heeft genomen. Maar is de geadresseerde kooper van bepaalde zaken en draagt hij derhalve de risico, dan ligt het op zijn weg om de schade, hetzij deze door geheel verloren gaan, beschadiging of vermindering, hetzij door vertraging is ontstaan, op den vervoerder te verhalen. Deze vordering verr valt na zes maanden ten aanzien van verzendingen binnenslands, en in een jaar ten aanzien van verzendingen naar het buitenland. Deze termijnen moeten ingeval van geheel verlies van het vervoerde gerekend worden te loopen vanaf den dag, waarop het vervoer volbracht had moeten zijn en in geval van beschadiging of te late bezorging op den dag, waarop het goed op de plaats van bestemming is aangekomen.

Is er aan de zijde van den vervoerder bedrog of ontrouw, dan geldt de gewone verjaringstermijn van dertig jaren.

Komt de vervoerder zijne verplichtingen na, dan is de geadresseerde gehouden om hem de vracht en de door hem gemaakte onkosten te voldoen. Onder onkosten vallen niet alleen voorgeschoten gelden, belastingen of betalingen aan anderen, van wie de vervoerder de goederen ter vervoer heeft overgenomen, maar ook schadevergoeding, b.v. wegens te late inontvangstneming.

Rust er een rembours op het vervoerde, dan beteekent dit, dat de vervoerder alleen dan gerechtigd is tot aflevering der goederen, wanneer hij van den geadresseerde een zeker voor den afzender bestemd bedrag ontvangt. Ook dit be-

Sluiten