Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

59

dag, die op dien der acceptatie volgt. Die acceptatie moet dadelijk bij- of uiteriijk binnen 24 uur na de vertroning geschieden. Zij komt tot stand doordat de betrokkene op den wissel zet: „Geaccepteerd", met zijn handteekening er onder, of alleen op de voorzijde van den wissel zijn handteekening, in beide gevallen met bijvoeging van de dagteekening, tenminste in het geval, dat we op het oogenblik behandelen, omdat juist die dagteekening noodig is om te berekenen, wanneer de dertig dagen verloopen zijn. Zoodra de betrokkene den wissel geaccepteerd heeft, noemt men hem acceptant. Bij weigering van den betrokkene om te accepteeren of om de dagteekening der acceptatie te vermelden, moet de wissel geprotesteerd worden, hetgeen kan I geschieden, doordat degene aan wien de acceptatie wordt ■ gevraagd, op den wissel de gedagteekende en onderteekende * verklaring stelt, dat hij de acceptatie weigert. Heeft echter de trekker op den wissel aangeteekend, dat hij met dezen vorm van het protest geen genoegen neemt, dan moet een protest worden opgemaakt in den wettelijken vorm, hetzij door den griffier bijhetkantongerecht,eennotarisof een deurwaarder.

Op den dag nu, volgende op dien der acceptatie of van het protest van non-acceptatie beginnen de dertig dagen te loopen en na verloop daarvan moet de betaling in dit geval geschieden.

Luidt een wissel op zicht of uiterlijk acht dagen na deszelfs dagteekening, dan kan de nemer de acceptatie van den wissel van den betrokkene niet vorderen. Is hij op zicht, dan kan hij hem dadelijk, en ingeval van vermelding „acht dagen na dagteekening" zoodra die acht dagen voorbij zijn, ter betaling aanbieden, maar hij kan niet eerst de acceptatie verlangen. Wel is dit weer mogelijk wanneer de wissel luidt meer dan acht dagen na dagteekening.

We weten dus nu wanneer in de verschillende gevallen de betaling kan worden gevorderd. Volgt op den vervaldag de betaling niet, dan moet de nemer den wissel doen protesteeren en wel van non-betaling. Dit protest kan op dezelfde wijze geschieden, als dat van non-acceptatie.

Protest van non-acceptatie.

Protest van non-betaling.

Sluiten