Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62

Incasso-endossement.

Betaling aan reizigers en vertegenwoordigers.

voorschot kan krijgen, zoodat dan de incassofunctie en de credietfunctie samengaan.

Endosseert in het laatste voorbeeld de bank de wissels aan haar bijkantoor of relatiën in de provincie, dan geschiedt dit niet door middel van een gewoon endossement, zooals we dat zagen, doch door een incasso-endossement. Bij het endossement worden de woorden „ter incasso" gevoegd. De bijkantoren of relatiën worden nu niet eigenaar van den wissel, doch krijgen het papier slechts ter incasso, dus als lasthebber, onder zich. Niettemin hebben zij in een dergelijk geval de bevoegdheid om den eigendom van den wissel door endossement over te dragen.

Het vereischte der vermelding van ontvangen waarde of van waarde in rekening is bij de jongste wetswijziging vervallen. Het behoeft niet meer op den wissel voor te komen en ook niet bij endossement te worden vermeld. Men zal dus verstandig doen dit niet meer op wissels te stellen, te eerder niet, omdat deze clausule, die sloeg op de tusschen den trekker en nemer, en niet tusschen den trekker en betrokkene, bestaande verhouding, in de praktijk dikwijls geheel verkeerd is begrepen.

Het verdient aanbeveling om de koopsom niet aan reizigers van den verkooper te betalen. Meermalen gebeurt het, dat de betaling wel aan hen geschiedt, en dat zij de aldus ontvangen gelden niet aan hun patroon afdragen. Deze ontvangt daardoor de koopsom niet en zal betaling van den kooper vragen. Beroept de winkelier zich erop, dat hij reeds betaald heeft, dan zal de verkooper dit ontkennen en zeggen, dat hij zijn reiziger nimmer heeft gemachtigd betalingen in ontvangst te nemen en evenmin den kooper ooit heeft medegedeeld, dat hij die machtiging aan den reiziger heeft verstrekt. Het beroep op de reeds plaats gehad hebbende betaling zal den kooper niet baten. Hij zal dit proces verhezen, omdat reizigers volgens de rechtspraak niet geacht mogen worden door hun patroon te zijn gemachtigd tot het in ontvangst nemen van gelden. Anders is het wanneer men een schriftelijk bewijs van den verkooper heeft, waaruit

Sluiten