Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

63

blijkt, dat deze de betaling aan den reiziger goedkeurt, of wanneer jarenlang deze gewoonte stilzwijgend heeft bestaan en de verkooper nimmer aanmerking daarop heeft gemaakt.

Aan vertegenwoordigers en agenten kan de betaling zonder bezwaar geschieden.

We merkten in den aanvang van deze paragraaf op, dat ook een andere overeenkomst dan die van verkoop en koop tusschen den fabrikant of grossier eenerzijds en den winkelier anderzijds kan worden gesloten. Daarbij werd gedoeld op de z.g. depot- of consignatiegoederen. Het komt dikwijls voor, dat de fabrikant of grossier een artikel aanbiedt, dat nog niet voldoende is ingevoerd om een eenigszins belangrijken afzet te garandeeren. Of er bestaat ter plaatse, waar de winkelier zijn bedrijf uitoefent, weinig behoefte aan dat bepaalde artikel. In deze en dergelijke gevallen is het voor den winkelier te riskant om een eenigszins belangrijke bestelling te doen en daarom moet een andere oplossing gevonden worden. Dit geschiedt op deze wijze, dat de winkelier een zekere hoeveelheid van het artikel in huis neemt, maar met deze afspraak, dat de goederen eigendom van den fabrikant of grossier blijven, zoolang zij nog niet door den winkelier zijn betaald. Zoodra de winkelier een of meer exemplaren van het artikel heeft verkocht, betaalt hij den prijs, dien hij met den grossier of fabrikant is overeengekomen, en eerst vanaf dit oogenblik is de koopovereenkomst tusschen hen tot stand gekomen en tevens tegelijk yoltooid, omdat levering en betaling hebben plaats gehad. Vlot de verkoop door den winkelier niet, dan is hij bevoegd het restant aan den fabrikant of grossier terug te geven, zoodat er voor hem geen gevaar bestaat, dat hij met een incourant artikel blijft zitten. Een dergelijke regeling komt ook wel om een andere reden voor, nl. wanneer de grossier of fabrikant weinig vertrouwen heeft in de sohditeit van zijn afnemer. Door de goederen te verkoopen, zou de eigendom op den afnemer overgegaan en deze zou slechts een zeker bedrag schuldig worden, dat hij, gelijk later zou kunnen blijken, in lengte van dagen schuldig zou blijven.

Depót- of consignatiegoederen.

Sluiten