Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verduistering.

64

Wordt echter de hierboven bedoelde overeenkomst aangegaan, dan blijven de goederen aan den fabrikant of grossier behooren, zoodat deze bevoegd is ze terug te nemen als de omstandigheden het wenschelijk maken.

Maar, zal men vragen, dit zal weinig baten, want wanneer de verkoop vlot verloopt, en de winkelier wendt het ontvangen geld ten eigen bate aan, dan vischt de fabrikant of de grossier toch achter het net?

Dit is op zichzelf juist, maar de winkelier die aldus zou handelen, zou opzettelijk gelden, die aan een ander toebehooren en die hij anders dan door misdrijf onder zich heeft, wederrechtelijk zich toeëigenen, hetgeen niets anders beteekent, dan dat hij zich aan verduistering zou schuldig maken, welk misdrijf met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren kan worden gestraft! Hieruit volgt, dat het bij het aanwezig zijn van een overeenkomst, als hier geschetst, voor den afnemer van het grootste belang is om de door hem uit dezen hoofde ontvangen gelden geheel afzonderlijk te houden en te boeken en steeds zoo spoedig mogelijk aan de wederpartij af te dragen.

§ 4. DE VERKOOP.

Handelingsbekwaamheid van den kooper.

Getrouwde vrouw.

De benoodigde goederen zijn nu goed en wel in den winkel aangekomen en de verkoop kan een aanvang nemen. Veelvan hetgeen in de vorige paragraaf is besproken zal ook nu gelden, met dit verschil echter, dat de winkelier thans de verkooper is. Allereerst is van belang, dat als kooper optreedt iemand, die bekwaam is zich te verbinden. We hebben dit reeds besproken en zagen, dat getrouwde vrouwen, minderjarigen en onder curateele gestelden die bekwaamheid missen. Het gebeurt herhaaldelijk, dat in een winkel een getrouwde vrouw, die niet openbare koopvrouw is, als koopster optreedt. De wet zegt, dat de getrouwde vrouw zonder machtiging van haar echtgenoot zich of dien echtgenoot niet kan verbinden, maar dat zij ten aanzien van alles wat de gewone en dagelijksche uitgaven der huishouding be-

Sluiten