Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

69

pond suiker, dan kan die suiker op zijn. Verkoopt men een japon, dan kan die meermalen gedragen en daardoor sterk in waarde venriinderd zijn. De wet bepaalt bovendien, dat het recht van reclame alleen bestaan kan, indien het verkochte nog niet met soortgelijke waar is vermengd. Er moet dus met zekerheid zijn aan te geven, wat bepaaldelijk door den verkooper is geleverd. Anders toch zou hij iets terugnemen, dat wellicht niet van hem afkomstig is. Of het verkochte uitgepakt, verpakt of venriinderd is, is geen bezwaar, mits maar de bovenbedoelde zekerheid kan worden aangetoond.

Ook als de kooper failliet gaat, bestaat dit recht van reclame. Ook dan kunnen de geleverde goederen worden teruggenomen uit den faillieten boedel, zoolang de koopprijs nog niet is voldaan en er sedert den dag, waarop de goederen onder den failliet of onder een derde zijn opgeslagen *), nog geen dertig dagen zijn verloopen. Ontvangt de kooper de goederen op i Mei en gaat hij op 7 Juni daaraanvolgende failliet, dan kan er van reclame geen sprake zijn, immers de dertig dagen zijn reeds voorbij. Maar wordt het faillissement op 28 Mei uitgesproken, dan stapt de winkelier naar den curator, vraagt of de goederen nog aanwezig zijn en neemt ze terug, wanneer ze er inderdaad nog mochten wezen. Heeft de verkooper reeds een gedeelte van den koopprijs ontvangen dan moet hij dat teruggeven, evenals hij vergoeden moet hetgeen reeds voor vracht, commissieloon, verzekeringspremie enzoovoort is uitgegeven. Ook hier is weer vereischt, dat de goederen niet met anderen zijn vermengd. Duidelijk moet blijken, dat de goederen, waarvan de terugneming wordt verlangd, van den verkooper afkomstig zijn.

In geval van faillissement doet het er niet toe, of de verkoop al of niet met tijdbepaling geschied is. We zagen, dat dit bij reclame buiten geval van faillissement wel van belang is, want dan kan de reclame alleen plaats vinden, wanneer

Reclame bij faillissement.

*) Dit is dus even anders dan ingeval van reclame buiten faillissement, waar de dag van levering in aanmerking komt.

Sluiten