Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hier heeft de verkooper nog een bijzonder recht en wel voor het geval waren en meubelen, die als handelsartikelen zijn aan te merken, zijn verkocht met de afspraak dat de kooper ze op een bepaald tijdstip zou komen afhalen. Komt hij niet op dat tijdstip, dan kan de verkooper, zoo hij dit wenscht, den koop als vernietigd beschouwen, zonder dat hij tot die vernietiging behoeft te dagvaarden en ook zonder dat hij den kooper behoeft aan te manen om het verkochte te komen afhalen. Het enkel verloop van dat tijdstip maakt dus den geheelen koop ongedaan, zoo de verkooper dit tenminste wenscht.

Buiten dit bijzondere geval is het noodig om te dagvaarden tot ontbinding of nakoming en wanneer dit gebeurt, dan zal een mg^brekestelling aan het instellen der vordering moeten voorafgaan, zoo dikwijls men ontbmding vordert. We zagen dit in paragraaf 3 en merkten daar eveneens op, dat aan de vordering tot nakoming een aanmaning niet behoeft vooraf te gaan. Vraagt men dus betaling der koopsom dan zal een mgebrekestelling onnoodig zijn, maar voor dil geval vergete men niet, dat men toch op een of andere wijw den kooper aan het verstand moet brengen, dat men d< betaling verwacht.

Meestal echter wordt nakoming met schadevergoeding gevorderd, nl. de betaling der verschuldigde som met d< rente vanaf den dag der dagvaarding; meerdere vergoeding kan men bij de niet-tijdige betaling eener geldsom nie verlangen. Wordt aldus gehandeld, dan is wel een inge brekestelling noodig, omdat men dan, behalve de nakominj ook schadeveigoeding vraagt.

Het gevolg der dagvaarding zal zijn, dat de kooper to betaling met de wettelijke rente x) vanaf den dag der dag vaarding wordt veroordeeld, tenzij hij een deugdelijk ver weer kan voeren. Het kan gebeuren, dat de geleverde zaa] niet voldoet aan de eischen, die men er redelijkerwijze aai kan stellen, zoodat de winkelier zijn verphchting tot leverin

71

Bijzonder recht van den verkooper.

Veroordeeling tot beta-

' ling van

■ hoofdsom,

l rente en

r kosten.

x) Vyf procent en in zaken van koophandel zes procent.

Sluiten