Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

73

vorderingen te doen deelen in de bezittingen van den schuldenaar, die niet in staat is al zijn schulden geheel te voldoen.Indien een vermogend iemand uit nonchalance verschillende opeischbare schulden onbetaald laat, zelfs nadat hij tot betaling is aangemaand, dan zal men niet verstandig doen om zijn faillissement aan te vragen. Want wel bestaat er kans, dat hij vóór of bij de behandeling der faillissementsaanvrage tot betaling overgaat, maar de gemaakte kosten kan men niet op hem verhalen, zoodat men die zelf dragen moet. Wordt hij echter gedagvaard, dan volgt ook veroordeeling in de kosten. Maar bovendien heeft men kans, dat hij bij de behandeling der faillissementsaanvrage verschijnt of zich laat vertegenwoordigen en dan aantoont, dat hij zeer wel tot betalen in staat is en dat het dus onredelijk is om zijn faillissement aan te vragen. Volgt de rechtbank dezen gedachtengang, en daar bestaat veel kans op, dan bereikt men niets. Zelfs bestaat het gevaar, dat men op grond van de ten onrechte gedane faillissementsaanvrage tot schadevergoeding wordt veroordeeld.

Heeft men daarentegen te doen met iemand, die in financieel opzicht in benarde omstandigheden verkeert, en komt deze zijn verphchtingen niet na door verscheidene opeischbare schulden, ondanks aanmaning onbetaald te laten, dan is er groote kans, dat de failhetverklaring volgt, teneinde op die wijze mogelijk te maken, dat de schuldeischers een gelijk percentage hunner vorderingen ontvangen. Diegene die het faillissement aanvraagt, behoeft slechts te kunnen aantoonen, dat zijn vordering ondanks aanmaning onbetaald is gebleven en dat er ook andere schuldeischers zijn, die ondanks de opeischbaarheid hunner vordering, tevergeefs op betaling wachten. Ook voor faillissementsaanvrage is de bijstand van een advocaat noodig.

Gaat een schuldenaar, hetzij op aanvrage van den winkelier zelf, hetzij buiten diens toedoen om, failliet, dan is het eerste werk om de vordering, die men op den failliet heeft, bij den curator in te dienen. Men wachte dus niet eenig bericht van den curator af, maar doe deze opgave

Indiening der vordering.

Sluiten