Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Recht van reclame in geval van faillissement.

Op zicht gezonden, in depót of consignatie gegeven goederen.

Schuldvergelijking.

Over het recht van reclame, dat ook in geval van faillissement bestaat, spraken we reeds. Is de uitoefening van dit recht mogelijk, dan verdient het aanbeveling om er gebruik van te maken, omdat men op die wijze alle kans heeft een veel grooter gedeelte zijner vordering te ontvangen en in ieder geval vlugger. Men kan ook nalaten dit recht uit te oefenen en preferentie op de opbrengst vragen, maar men krijgt dan waarschijnlijk minder, omdat van die opbrengst afgaat een zekere bijdrage in de algemeene faillissementskosten en wat men ontvangt, komt veel later, immers eerst bij de uitdeeling, die maanden, soms jaren op zich kan laten wachten. Een nadeel echter van het recht van reclame is, dat men voor het verschil tusschen den prijs, waarvoor het goed verkocht is, en de waarde, die het op het oogenblik, waarop het wordt teruggenomen, heeft, niet een vordering krijgt, die tegelijk met de andere concurrente vorderingen opdeelt. Door het goed terug te nemen, vervalt de geheele vordering. Anders is dit, wanneer men de vordering ter verificatie indient met verzoek tot preferentie op de opbrengst. Is het aan de concurrente schuldeischers uit te keeren percentage betrekkelijk belangrijk, dan krijgt men naast de opbrengst nog een belangrijk gedeelte van het verschil.

Heeft men aan iemand goederen op zicht gestuurd of heeft men aan een kleinen winkelier goederen in depot of consignatie gegeven, en gaat de betrokken persoon failliet, dan behoor en die goederen niet tot den faillieten boedel, zoodat het verstandig is Om zoo spoedig mogelijk den curator verlof te vragen ze te mogen terugnemen. Men zal echter moeten kunnen aantoonen, dat hier van verkoop en koop geen sprake is, en daarom is het in dergelijke gevallen steeds wenschelijk om dadelijk bij de verzending, hetzij door een begeleidend schrijven, hetzij door een aanteekening op de factuur, de juiste verhouding aan te geven.

Gaat iemand, op wien men een vordering heeft, maar aan wien men tevens een bedrag schuldig is, failliet, dan kan men zich op schuldvergelijking of compensatie beroepen. De wet neemt aan, dat het enkel tegenover elkaar staan der

Sluiten