Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8o

Verbindend worden der uitdeelingslijst.

Toestand na het faillissement.

Akkoord.

Stemming.

Indien er maar één uitdeelingslijst is, is dat tevens de slotuitdeelingslijst. Soms wordt er meer dan een uitdeelingslijst opgemaakt, nl. wanneer reeds een belangrijk gedeelte der baten is te gelde gemaakt, zoodat er voldoende middelen -zijn om een voorloopige uitkeering te doen.

Deze kan door meerdere gevolgd worden, de laatste uitkeering geschiedt dan bij de slotuitdeelingslijst.

Komt geen der schuldeischers tegen de voorgestelde wijze van uitkeering in verzet, dan wordt deze lijst op den elfden dag verbindend en is het faillissement geëindigd. Voorzoover hunne vorderingen onvoldaan zijn gebleven, herkrijgen de schuldeischers nu het recht van verhaal op de goederen van den schuldenaar, die echter voorloopig wel zoo goed als niets zal bezitten. Maar dat kan in de toekomst veranderen. Het faillissement heeft dus niet het gevolg, dat men een zeker percentage zijner vordering ontvangt en dat die vordering voor het overige vervalt, geenszins. Voorzoover de vordering onvoldaan is gebleven, blijft ze bestaan en kan men verhaal uitoefenen, zoodra dit geraden schijnt. Teneinde dit verhaal uit te oefenen, behoeft men niet een vonnis, doch kan men volstaan met ter griffie van de betreffende rechtbank een uittreksel uit het procesverbaal der verificatievergadering te vragen, welk uittreksel in den vorm eener grosse, d. w. z. aanvangende met de woorden: „In naam der Koningin" wordt uitgegeven. Dit geldt echter alleen wanneer de failliet de vordering heeft erkend. Immers betreft het een door den failliet betwiste doch door den curator, of door de rechtbank na gehouden renvooiprocedure, erkende vordering, dan is wel een vonnis noodig.

De mogelijkheid van verder verhaal bestaat niet, wanneer de failliet vóór of op de verificatievergadering een akkoord aanbiedt. Daartoe door derden in staat gesteld, zegt hij den schuldeischers, die bij den gewonen gang van zaken, b.v. slechts vijftien procent hunner vorderingen zouden ontvangen, dertig procent toe, maar dan op voorwaarde, dat zij van het restant hunner vordering afstand doen. De concurrente schuldeischers stemmen op de verificatiever-

Sluiten