Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8i

K gadering over dit akkoord en zijn twee/derde van hen, ver-

I tegenwoordigende drie/vierde van het bedrag der concurrente

R vorderingen ervoor, dan is het aangenomen. Dit is voor den failliet een groot voordeel, want nu kan hij met een schoone lei opnieuw beginnen en behoeft hij niet te vreezen,

| dat zijn schuldeischers hem, zoodra hij iets bezit, het leven moeilijk zullen maken. Voor de schuldeischers is het voordeel dat ze een hooger bedrag ontvangen en dat ze dit vlugger verkrijgen, daar thans de vereffening niet behoeft te worden

1 afgewacht. Maar daarmede is het ook voor goed afgeloopen. Zij zullen dus de vraag of het akkoord in hun voor- of nadeel is, moeten toetsen aan de verschillende feitelijke omstandigheden. Is het akkoord door de schuldeischers bij de hierboven aangegeven meerderheid aangenomen, dan is het voor

I alle concurrente schuldeischers, dus ook voor hen die tegenof niet stemden, verbindend. Het moet echter nog eerst door de rechtbank bekrachtigd of gehomologeerd worden. Acht de rechtbank het akkoord niet in het belang van de schuldeischers, dan kan zij de homologatie weigeren. Gaat b.v. de zoon van een zeer vermogend iemand failliet en wordt den schuldeischers een akkoord aangeboden, dat twee procent meer belooft, dan in het gewone geval zou worden verkregen, en wordt dit akkoord aangenomen doordat de meeste en belangrijkste schuldeischers bevriend zijn met den

I failliet, dan zal ongetwijfeld de homologatie geweigerd worden, omdat dit akkoord in strijd is met de belangen der schuldeischers. Zoo ook, wanneer het tot stand is gekomen door begunstiging van sommige schuldeischers of met behulp van andere oneerlijke middelen. In beide laatste gevallen moet de rechtbank homologatie weigeren. Op deze wijze is dus een extra beveiliging van de belangen van alle schuldeischers verkregen, te eerder omdat iedere schuldeischer het recht heeft om de gronden uiteen te zetten, waarop hij de homologatie wenscht of bestrijdt.

Bovendien wordt de schuldeischer, die tot een aangeboden faillissementsakkoord toetreedt tengevolge van een overeenkomst hetzij met den schuldenaar, hetzij met een derde,

6

Homologatie.

Sluiten