Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

82

Onder-

handsch

akkoord.

Liquidatieakkoord.

waarbij hij bijzondere voordeden heeft bedongen, bedreigd met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar, tenminste wanneer het akkoord wordt aangenomen.

Naast het faillissementsakkoord is mogelijk het z.g. onderhandsch akkoord, buiten faillissement dus. Wanneer een schuldenaar in moeilijkheden is geraakt, tengevolge waarvan hij zijn schuldeischers niet ten volle kan betalen, is het mogelijk, dat hij al zijn hebben en houden te hunner beschikking stelt met de afspraak, dat het zal worden te gelde gemaakt en tusschen hen verdeeld. De schuldeischers moeten dan echter algeheele kwijting hunner vorderingen willen geven. Voor den schuldenaar heeft dit verschillende voordeden en wel, dat hij niet failliet gaat, iets dat men, althans vroeger, op prijs stelde en verder, dat weer met een schoone lei kan worden begonnen. Voor de schuldeischers is er dit voordeel, dat de vereffening van de bezittingen van hun schuldenaar buiten faillissement om geschiedt, zoodat er naar gelang van de omstandigheden meer of minder tijd voor kan worden genomen, hetgeen de opbrengst dikwijls ten goede komt, en dat de kosten der vereffening misschien wat lager zijn dan ingeval van faillissement. Dit laatste is echter de vraag, omdat ook bij het onderhandsch akkoord een vereffenaar zal moeten worden aangesteld. Maar hoe dit ook zij, nadeeliger dan een faillissementsvereffening is deze vereffening zeker niet en daarom kunnen de schuldeischers er moeilijk eenig bezwaar tegen hebben, mits een betrouwbaar en ter zake kundig persoon met de liquidatie wordt belast. Voordeel is ook, dat de reputatie van den schuldenaar minder geschaad wordt dan ingeval van faillissement, zoodat hij zich spoediger zal herstellen en dan zeker zijn vroegere schuldeischers, die hem in moeilijke dagen terwille zijn geweest, niet zal vergeten.

Een dergelijk onderhandsch akkoord noemt men een liquidatie-akkoord. Ook andere regelingen zijn mogelijk, b.v. eene, waarbij de schuldeischers inplaats van hunne volle vordering vijf en zeventig procent ervan aangeboden krijgen, wederom tegen algeheele kwijting.

Sluiten