Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

83

In tegenstelling met het faillissementsakkoord is het bij onderhandsch akkoord noodig, dat alle schuldeischers hunne medewerking verleenen. Een meerderheid kan hier niet een minderheid binden, omdat we hier te doen hebben met een regeling buiten de wet om. Ook zou het niet meedoen van alle schuldeischers tot gevolg hebben, dat de onwilligen door te dreigen met het nemen van rechtsmaatregelen of faillissementsaanvrage, kans zouden hebben een grooter percentage te ontvangen dan de overigen. Dikwijls wordt door schuldeischers, die een betrekkelijk onbelangrijke vordering hebben, misbruik van deze omstandigheden gemaakt. Zij hebben weinig te verliezen, zoodat, al zou de schuldenaar failliet gaan, hun nadeel niet groot is, terwijl dit voor de grootere schuldeischers een belangrijk verlies zou beteekenen. Betrekkelijk staan zij daarom onverechillig tegenover de totstandkoming der regeling en kunnen ze veeleischender zijn.

Een dergelijke houding beteekent niets anders dan misbruik maken van de omstandigheden, ten nadeele van de schuldeischers, die bij het wel en wee van den schuldenaar een grooter belang hebben.

Alle rechtsvorderingen verjaren door een verloop van dertig jaren. Dit is de hoofdregel en er wordt mee uitgedrukt dat iemand, die op een ander een vordering heeft, die vordering slechts gedurende dertig jaren, te rekenen van af den dagvan het ontstaan derzelve, kan geldend maken. Komt hij na verloop van dertig jaren met zijn vordering aan, dan kan de aangesprokene zich op verjaring beroepen. Leent iemand op i Augustus 1926 duizend gulden uit en vordert hij dat bedrag niet vóór 1 Augustus 1956 terug, doch doet hij dit eerst op 1 September 1956, dan kan de schuldenaar hem tegenwerpen: „Gij zijt te laat, Uw vordering is verjaard".

In dien tusschentijd kan de schuldeischer maatregelen nemen om de verjaring zoogenaamd te stuiten. Dagvaardt hij den zooeven bedoelden schuldenaar op 1 Juli 1956 of maant hij hem op dien datum door middel van een deur-

Verjaring.

Sluiten