Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«4

Korte verjaring.

waarder aan, of betaalt de schuldenaar telken jare rente der vordering of betaalt hij in mindering ervan, dan wordt door een van die gebeurtenissen de verjaring gestuit. Als de schuldeischer in een van die gevallen zijn geld na den isten Augustus 1956 terugvordert, dan kan de schuldenaar geen beroep op verjaring doen.

In verschillende gevallen verkort de wet den verjaringstermijn van dertig jaar, met dit belangrijk verschil echter dat men bij de gewone verjaring volstaan kan met een beroep op dezelve, terwijl bij de korte verjaring de kans bestaat dat men onder eede moet bevestigen, dat de schuld werkelijk betaald is. Zoo is onder meer bepaald, dat de rechtsvordering van kooplieden voor de koopwaren, aan bijzondere geen handeldrijvende personen, of aan kooplieden, die denzelfden handel niet drijven, geleverd, door verloop van vijf jaren verjaart, tenzij er een schriftelijke schuldbekentenis is opgemaakt of de verjaring gestuit wordt door gerechtelijke aanmaning of door dagvaarding.

Heeft de stuiting aldus plaats gehad, dan heeft dit tengevolge, dat de korte verjaring niet meer te duchten is. Wel blijft de vordering aan de gewone verjaring van dertig jaren onderworpen. Stuiting, doordat de schuldenaar b.v. door gedeeltelijke afbetaling de vordering erkent, kan hier ook plaats hebben, maar die erkenning heeft niet het gevolg, dat de verkorte verjaring voor goed wegvalt, doch wel, dat een nieuwe korte verjaring begint te loopen.

Uit een en ander volgt, dat een winkelier, die verkocht heeft en die er niet voor zorgt, dat hij zijn geld binnen vijf jaar ontvangt, zijn vorderingsrecht kan verhezen, wanneer hij niet tijdig voor een schriftelijke schuldbekentenis of voor stuiting zorgt. Hij moet dus in die gevallen, dat er geen schriftelijke schuldbekentenis is, óf binnen vijf jaren bij deurwaardersexploit tot betaling sommeeren óf tot dagvaarding overgaan, óf zorgen, dat er een gedeelte van de schuld wordt afbetaald. Bij verkoop op afbetaling, al zou die afbetaling over zes of zeven jaar loopen, behoeft men nimmer verjaring te vreezen, want de afbetaling zelve is

Sluiten