Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15

Het kind werd denzelfden dag nog opgenomen in het ooglijdersgesticht te Groningen, waaruit het na langdurige en zorgzame behandeling als ongeneeslijk blind aan het linker oog is ontslagen.

Het causale verband werd aanwezig geacht en Dr. v. d. M. tot een aanzienlijke schadevergoeding veroordeeld.

Indien de nalatigheid of onvoorzichtigheid van een arts bij het behandelen zijner lijders zoo ver gaat dat er van schuld in strafrechtelijken zin kan worden gesproken, dan is die medicus niet alleen tot schadevergoeding verplicht krachtens artt. 1407 of 1406 van het B. W. maar wordt hij zelfs bedreigd met de sancties gesteld op het veroorzaken van den dood of van lichamelijk letsel door schuld, nl. gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste negen maanden (art. 307 W. v. S.) of gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste zes maanden (art. 308 W. v. S.). Indien een en ander wordt gepleegd in de uitoefening van eenig ambt of beroep (dus in het geval van den onvoorzichtigen of nalatigen arts o.a.) kan de straf met een derde worden verhoogd en ontzetting worden uitgesproken van de uitoefening van het beroep, zelfs openbaarmaking van de uitspraak worden bevolen, (art. 309 W. v. S.).

Een voorbeeld van zulk eene strafrechtelijke aansprakelijkheid is te vinden in het vonnis van de Haagsche rechtbank van den 19 Juni 1916, N. J. 1916 bid. 1309.

Een geneeskundige had den raad gegeven dat een kind wat phosphorlevertraan zoude gebruiken, die in een apotheek gehaald moest worden. De ouders van het kind, eenvoudige burgerlieden, gingen naar een drogist en vroegen om phosphorlevertraan. De drogist prepareerde het gevraagde zooals hij meende dat het goed was. Het kind dronk het middel, in willekeurige hoeveelheid en verloor tengevolge van phosphorvergiftiging door dit gebruik ontstaan, het leven.

Zoowel de drogist als de dokter moesten in de beklaagdenbank verschijnen en werden dan ook beiden terzake van het veroorzaken van den dood door schuld veroordeeld. De

W. v. S. artt. 307,308, 309.

Sluiten