Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6

rechtbank overwoog hierbij dat ieder der beklaagden, de een als behandelend arts en de ander als drogist, het in casu aan zijn schuld heeft te wijten dat het kind het leven verloor tengevolge van het gebruik van phosphorlevertraan.

De eerste beklaagde immers mocht niet hebben volstaan met te zeggen dat de phosphorlevertraan in een apotheek gehaald moest worden, doch had een schriftelijk recept moeten geven, te eerder nu hij met eenvoudige burgerlieden te doen had en phosphorlevertraan geen in den handel bekend geneesmiddel van bepaalde samenstelling is.

De schuld van den drogist bestond reeds hierin dat hij in strijd met de wettelijke voorschriften de phosphorlevertraan afleverde zonder aanduiding als vergif en in kleinere hoeveelheid dan geoorloofd is, terwijl hij bovendien had kunnen en moeten voorzien dat het geleverde aan een kind zoude worden toegediend, wordende zijne aansprakelijkheid geenszins opgeheven door die van den geneesheer.

Ook het Hoog Militair Gerechtshof was van eene soortgelijke meening, kenbaar gemaakt bij sententie van den 17 den December 1918 (N. J. 1919 bid. 183 en W. 10354). Immers het overwoog dat een militair arts die zijne plichten als verloskundige op ernstige wijze heeft verzuimd, in de uitoefening van zijn beroep door schuld den dood eener kraamvrouw heeft veroorzaakt.

Daartegenover kan worden vermeld dat de Raad van Justitie te Medan den 12 Mei 1923 (W. 11060) een dokter vrijsprak van de te laste gelegde veroorzaking van den dood door schuld, nl. door het toedienen van een injectie van 300 mgr. emetine aan een jongetje. De Raad overwoog hierbij dat in casu niet met de voor eene veroordeeling vereischte zekerheid was komen vast te staan dat deze dosis direct of indirect den dood had bewerkstelligd. De dokter werkzaam als tweede geneesheer, tevens geneesheer-apotheker, aan een hospitaal ergens ter Oostkust van Sumatra in het Deli'sche, wilde aan een inlandertje dat aan dysenterie leed een 30 mgr. injectie van emetine geven en beval tot dat einde den hospitaalbediende (die geenerlei bevoegdheid tot

Sluiten