Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

einde te verklaren dat zij niet weten dat er iets verschuldigd is. In ieder geval is het verstandig op gezette tijden, bv. ieder jaar, den debiteur aan zijne verplichtingen te herinneren. Dan kan er van verjaring geen sprake zijn.

Een kwestie van burgerlijk recht die den geneeskundige eveneens vaak zal interesseeren betreft de verhouding van arts en ziekenfonds, waaraan hij verbonden is. Is de arts nl. te beschouwen als arbeider in den zin der wet in dienst van het ziekenfonds? De beantwoording dezer vraag hangt af van de inrichting van het fonds en van den inhoud der overeenkomst die de geneesheer met het fonds heeft gesloten. Er bestaan inderdaad ziekenfondsen die hunne artsen eenvoudig als arbeiders in dienst hebben. De Ned. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst heeft haren leden evenwel verboden zich aan zulke fondsen te verbinden. De fondsen waaraan de leden dier Maatschappij hunne medewerking mogen verleenen moeten aan bepaalde eischen voldoen, eveneens hét contract dat de geneesheer met het fonds sluit. Hierdoor wordt voorkomen dat de geneeskundige is arbeider in dienst van het fonds, waardoor de bepalingen van de wet op het arbeidscontract van toepassing zouden zijn, welke bepalingen, bv. omtrent ontslag en opzegging, geacht worden de positie van den geneesheer te zeer te schaden. Deze moet toch een positie innemen die in belangrijke mate medebrengt onafhankelijkheid van het bestuur van het ziekenfonds, dat niet als zijn werkgever mag optreden. De Ned. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst heeft een collectief contract ontworpen. De leden dier Maatschappij verleenen hunne diensten aan de fondsen die tot dit contract zijn toegetreden alleen op dien grondslag. Er is evenwel niets tegen dat nietleden der Maatschappij zich op de voorwaarden in dit contract neergelegd verbinden aan ziekenfondsen, al of niet toegetreden tot bedoelde overeenkomst met de Ned. Maatschappij tot bevordering der geneeskunst. (Zie „Artsenboekje" onder toezicht en vanwege het Hoofdbestuur der Maatschappij uitgegeven). Het hierboven vermelde collectieve contract waarborgt den artsen een aantal bevoegdheden betreffende

Sluiten