Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27

werkinrichtingen, huizen van verbetering, opvoedingsgestichten, weeshuizen, ziekenhuizen, krankzinnigen-gestichten of instellingen van weldadigheid, met personen daarin opgenomen.

Ontucht omvat vleeschelijke gemeenschap buiten echt en alle andere ontuchtige handelingen. Het enkele feit van ontucht is strafbaar, zonder dat hierbij acht geslagen wordt aan wiens zijde het initiatief daartoe is genomen. Dit kan natuurlijk tot onbillijkheden leiden, waartegen het Openbaar Ministerie moet waken.

In dit artikel wordt het beroepmatig Verstoren van zwangerschap, het bedrijf der aborteurs en aborteuses, strafbaar gesteld. Het luidt als volgt:

Hij die opzettelijk een vrouw in behandeling neemt of een behandeling doet ondergaan, te kennen gevende of de verwachting opwekkende dat daardoor zwangerschap kan worden verstoord, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van ten hoogste drieduizend gulden. Indien de schuldige uit winstbejag heeft gehandeld, van het plegen van het misdrijf een beroep of gewoonte maakt, of geneeskundige, vroedvrouw of artsenijbereider is, kunnen de straffen met een derde worden verhoogd. Indien de schuldige het misdrijf in zijn beroep begaat kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.

Strafbaar is niet alleen hij die pogingen of middelen, deugdelijke of ondeugdelijke, aanwendt tot verstoring van bestaande zwangerschap, niet alleen hij die meenende dat er zwangerschap is, deze tracht te verstoren, doch reeds hij die eene handeling bij een vrouw onderneemt, zelfs al kan die geen gevolg hebben, zelfs al weet hij zelf dat er geen gevolg van te wachten is, mits hij maar het geloof opwekt dat door die handeling of behandeling zwangerschap kan worden verstoord.

Ja, zelfs is niet noodig het opwekken van de verwachting dat bij de behandelde vrouw zwangerschap zal worden verstoord. Iemand, die van de lichtgeloovigheid eener vrouw

Art 251 bis.

Sluiten