Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28

gebruik makende haar vertelt dat de door haar ondergane behandeling de zwangerschap eener andere vrouw kan verstoren, zou in de termen van het artikel vallen.

Evenmin wordt voor het misdrijf vereischt dat de behandelde vrouw zwanger is.

De verstoring van de zwangerschap zelve wordt niet getroffen. Wordt die bewerkstelligd zonder dat daaromtrent eenige verwachting is opgewekt, dan is zij straffeloos voor zoover zij niet valt onder het begrip opzettelijk de afdrijving of den dood der vrucht eener vrouw zonder of met hare toestemming veroorzaken. Bij beroepsaborteurs zal dit geval niet licht voorkomen, maar de man b.v. die de zwangerschap verwekt heeft en die de betrokken vrouw eene behandeling tot verstoring daarvan doet ondergaan, haar met de beteekenis daarvan onbekend latende, is niet te straffen.

Het artikel omvat evenzoo de behandeling met ander doel dan de verstoring van de zwangerschap, mits maar de verwachting zij opgewekt dat deze er het mogelijke gevolg van is, b.v. een operatie die onder meer dit gevolg zoude kunnen hebben.

Hier is men al spoedig op het terrein der geneeskundige praxis en staat men voor de vraag in hoeverre de arts verantwoord is door de zg. medische indicatie tot het opwekken van abortus. De vraag is bij de behandeling in de StatenGeneraal weder te pas gekomen en een amendement strekte zelfs tot oplossing er van in voor de artsen gunstigen zin, maar èn omdat men bezwaar had tegen een bepaling die slechts een bijzonder geval zou betreffen èn omdat men meende dat de vraag in de praktijk reeds opgelost was, is dit amendement geene wet geworden. In dit opzicht is de toestand dus niet veranderd. In elk geval zal de arts die de mogelijke gevolgen der behandeling verzwijgt vrij uit gaan.

De dader moet te kennen geven of de verwachting opwekken. Daaronder kan heel wat worden verstaan. Alleen reeds het feit dat een vrouw zich tot iemand wendt met het bericht dat zij hare zwangerschap wenscht te zien verstoord en deze iemand haar daarop in behandeling neemt zonder

Sluiten