Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35

meester en den Secretaris te waarmerken, medegedeeld aan Gedeputeerde Staten.

Gedeputeerde Staten geven aan den Raad bericht van de ontvangst binnen veertien dagen nadat hun het afschrift is geworden."

Voor hunne diensten buiten de armenpraktijk bewezen blijven de geneeskundigen natuurlijk vrij in het bepalen van hun honorarium. De instructie mag met betrekking daartoe geene banden aanleggen. Wel natuurlijk kan den armenarts het uitoefenen van particuliere praxis worden verboden bij de instructie. Hij wordt dan geheel en volledig ambtenaar, hetgeen in zijn traktement tot uiting dient te komen.

Ontslag van een geneeskundige of eene vroedvrouw, belast met de armenpraktijk, anders dan op eigen verzoek, wordt met redenen omkleed en is onderworpen aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

Volgt uit deze artikelen of en in hoeverre de armendokter ambtenaar is en of voor den armenarts, wanneer de voorwaarden waarop hij is aangesteld niet worden nagekomen, of als ze gewijzigd worden, al of niet beroep bij den rechter is? Wij antwoorden: Uit deze artikelen blijkt de rechtspositie van den armenarts niet, wel dat hij ambtenaar is. Deze rechtspositie kan alleen worden gevonden in de bij die artikelen genoemde instructie. Slechts die gemeentegeneesheeren en armendokters die werken naar een goede instructie (bv. overeenkomstig het schema door het Hoofdbestuur der Ned. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst vastgesteld) kunnen zich verzekerd houden van een behoorlijke verdediging hunner rechtszekerheid. „Of nu alsdan de positie van een ambtenaar-arts overeenstemt met die van iemand, die volgens een contract werkzaam is bij een particuliere maatschappij, dat is een andere vraag. De positie van den arts-ambtenaar wordt altijd beheerscht door een ander recht dan hetgeen geldt voor wie in dienst is bij een particuliere maatschappij. Tot een contract kan de ambtenaar-arts het nooit brengen; het eenige is een zoo goed mogelijke instructie," zegt prof. mr. E. M. Meijers in zijn advies

Art. 37.

Sluiten