Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binnengetreden, mits in bijzijn van den burgemeester, den kantonrechter of den commissaris van politie.

WET BESMETTELIJKE ZIEKTEN.

Art. 1. De besmettelijke ziekten waarop deze wet van toepassing is, zijn:

a. Aziatische cholera

b. typhus en febris typhoïdea

c. pokken

d. roodvonk

e. diphteritis ƒ. dysenterie g. pest.

Een algemeene maatregel van inwendig bestuur kan deze wet geheel of gedeeltelijk ook op andere ziekten voor een bepaalden tijd in aan te wijzen gemeenten, in deelen van het Rijk of het geheele Rijk, van toepassing verklaren.

Die maatregel is niet langer verbindbaar dan gedurende een jaar na zijne afkondiging, tenzij zij binnen dat tijdperk door de wet bekrachtigd zij.

— Zoo is deze wet bij K. B. van 9 Mei 1917 gedurende één jaar van toepassing verklaard op meningitis cerebrospinalis epidemica.

Art. 2. De burgemeester is bevoegd, na ingewonnen advies van een geneeskundige, lijders aan een besmettelijke ziekte, die zich in slaapsteden of logementen bevinden, naar eene openbare inrichting of andere verblijfplaats ter verpleging te doen overbrengen, wanneer de toestand van den lijder overeenkomstig de verklaring van den geneeskundige zulks gedoogt.

Art. 4. De burgemeester is bevoegd, na ingewonnen advies van een in de gemeente praktiseerend geneeskundige, huizen, keeten en vaartuigen die brandpunten van besmetting zijn of dreigen te worden, geheel of gedeeltelijk ten koste van de gemeente te doen reinigen en ontsmetten.

— Als regel zal hier evenwel het advies door een genees-

Sluiten