Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42

overgelegd aan de arrondissementsrechtbank. Het verzoekschrift of requisitoir gaat vergezeld van een gemotiveerde verklaring van den geneesheer van het gesticht omtrent het noodzakelijke of wenschelijke eener verdere verpleging in een krankzinnigengesticht.

— Bij verzoeken om machtiging tot verlenging van verblijf in een krankzinnigengesticht moet, benevens de aanteekeningen, ook een geneeskundige verklaring worden overgelegd. (H. R. 20 Februari 1903, W. 7885.) Art. 23. Over het verzoek of requisitoir kan, na verhoor van het openbaar ministerie, door de rechtbank worden beschikt op de stukken. De rechtbank kan echter nader bewijs door getuigen of andere middelen gelasten en zelfs het verhoor van den verpleegde bevelen. Wordt het verhoor van den verpleegde bevolen, dan geschiedt dit in het gesticht, al of niet in tegenwoordigheid van een der daaraanverbonden geneeskundigen.

Hangende het onderzoek der rechtbank blijft de verpleegde in het gesticht.

De rechtbank kan het verhoor opdragen aan een daartoe door haar te benoemen rechter-commissaris of aan den kantonrechter.

Bij gelegenheid van het verhoor van den verpleegde kunnen tevens de geneeskundigen en andere personen, die zich in het gesticht bevinden, als getuigen worden gehoord, zonder voorafgaande oproeping of schadeloosstelling.

De beschikking der rechtbank wordt gesteld op het verzoekschrift of requisitoir. Zij is aan geen hooger beroep onderworpen. Zij wordt niet uitgesproken, noch aan den verpleegde beteekend.

Art. 24. — De verzoeken tot verlenging van de plaatsing kunnen op de bovenomschreven wijze van jaar tot jaar worden gedaan.

Art. 26. Wie iemand die hier te lande woon- of verblijfplaats heeft of binnen de laatste zes maanden gehad heeft, in een buitenlands che inrichting voor krankzinnigen doet opnemen, is verplicht binnen 8 dagen daarvan bericht te zenden aan den officier van justitie bij de rechtbank van het arrondissement

Sluiten