Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48

d. den getroffene te doen behandelen door een door het bestuur der bank aangewezen geneeskundige, of

e. den getroffene genees- of heelkundige behandeling te verschaffen in een inrichting voor ziekenverpleging.

Kosten van verpleging, elders dan in een ziekeninrichting, behooren tot de kosten der geneeskundige behandeling, evenals kosten van vervoer van een getroffene, een en ander, indien en voorzoover daarvoor noodzaak bestond.

Art 2. Aan alle kantoren der posterijen zijn kosteloos verkrijgbaar aangifteformulieren voor geneeskundigen die bereid zijn binnen één of meer gemeenten of binnen een gedeelte eener gemeente, voor rekening der bank, tegen een door het bestuur der bank vastgesteld tarief en onder de door het bestuur gestelde voorwaarden, genees- of heelkundige hulp te verleenen aan verzekerden, die door een ongeval zijn getroffen.

Een geneeskundige kan zich ook alleen bereid verklaren een bijzonder gedeelte der genees- of heelkunde voor rekening der bank uit te oefenen.

De tarieven voor de behandeling kunnen voor verschillende gedeelten van het Rijk verschillend worden vastgesteld. Art. 3. De namen der geneeskundigen die zich bereid hebben verklaard worden in een register ingeschreven; was de deskundige door den rechter van de uitoefening van zijn beroep ontzet, dan wordt zijn naam niet op het register ingeschreven zonder toestemming van Onzen Minister. In dat register wordt voorts aanteekening gehouden van alle beslissingen van het Bestuur der Rijksverzekeringsbank en van alle uitspraken van den voornoemden Minister, ten aanzien van op het register ingeschreven geneeskundigen.

— Tegen afvoering van zijn naam zonder zijn wil van het register, of tegen andere desbetreffende beslissingen van de Rijksverzekeringsbank, kan de geneeskundige dien die beslissing treft, binnen een maand in beroep komen bij den Minister (Zie het K. B. van 25 Aug. 1906, S. 232 gewijzigd door K. B. van 18 Maart 1909, S. 76). Art. 4. De lijsten waarop de namen der ingeschreven genees-

Sluiten